Show simple item record

dc.contributor.advisorEric Brun
dc.contributor.authorMaria Salim og Ingrid Rasmussen Mardal
dc.date.accessioned2022-07-23T15:51:32Z
dc.date.available2022-07-23T15:51:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:106559361:70874141
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007948
dc.description.abstractTradisjonell prosjektledelse er en lineær tilnærming der prosesser utvikler seg i en forutsigbar og forhåndsbestemt rekkefølge \autocite{Wysocki}. Som følge av den tradisjonelle metodikken opplever prosjekter ofte kostnadsoverskridelser og forsinkelser \autocite{sun2009taxonomy}. Dette gjelder også for komplekse jernbaneprosjekter eller andre infrastrukturprosjekter \autocite{ahiaga2017toward}. Som følge av globalisering, etterspørsel med krav til høy kvalitet og økt grad av spesialisering øker kompleksiteten i bransjen. Dette skaper et behov for at endringer oppstår \autocite{saynisch2010beyond}. Dette krever at dagens metoder, prosesser og systemer vedrørende prosjektstyringen har tilpasningsevnen til å ta innover seg nye erfaringer og tenke i kreative baner. Denne oppgaven ser nærmere på utfordringene som følge av dagens tradisjonelle metoder med hensyn til eksisterende teori. For dette studiet er det utført åtte forskningsintervju. Resultatene fra disse intervjuene studeres nærmere, for å forstå årsakssammenhengen til hvorfor de tradisjonelle metodene er spesielt utsatte for disse utfordringene. Som en reaksjon på disse utfordringene vurderes ett nytt konsept; agile metoder som en løsning på eksisterende utfordringer. Informasjon om arbeidsprosessene, prosedyrene, tilnærmingsmetodene og kulturen i organisasjonen innhentes gjennom forskningsintervjuene. Basert på den innsamlede dataen kartlegges faktorer og begrensninger som gjør et jernbaneprosjekt lite egnet for å ta i bruk et rent agilt rammeverk.\newline På den ene siden er det tydelig at dagens tradisjonelle metoder ikke er optimale basert på utfordringene. Samtidig er prosjektkompleksiteten lite egnet til å innføre et rent agilt rammeverk. Dette dilemmaet er med på å underbygge at det er behov for både kontroll og fleksibilitet i prosjekter. Den utvalgte teorien forklarer de ovennevnte konseptene nærmere. Som et supplement presenteres også overførbarheten av agile metoder i komplekse prosjekter, deriblant i infrastruktur og byggeprosjekter. Ved å dykke ned i teorien gjøres det vurderinger om hvilke agile metoder og prinsipper som passer inn i et jernbaneprosjekt med mål om å forbedre prosjektstyringen.
dc.description.abstractTraditional project management is a linear approach where processes develop in a predictable and predetermined order \autocite{Wysocki}. As a result of the traditional methodology, projects often experience cost overruns and delays \autocite{sun2009taxonomy}. This also applies to complex railway projects or other infrastructure projects \autocite{ahiaga2017toward}. Due to globalization, high-quality demand, and an increasing degree of specialization, results in an increasing complexity in the industry. This leads to changes in requirements \autocite{saynisch2010beyond}. This requires that current methods, processes, and systems have the adaptability to absorb new experiences and challenge today’s thinking. This thesis investigates challenges as a result of today's traditional methods with regard to existing theory. For this study, eight research interviews has been conducted. The results from these interviews will be studied in more detail in order to understand why traditional methods are particularly exposed to these challenges. As a response to existing challenges due to traditional methodology, a new concept; agile methods, is being considered as a solution. By obtaining information about the work processes, procedures, approach methods and culture within the organization, factors and limitations that make a railway project unsuitable for adopting a purely agile framework are observed. On the other hand, it is clear that current traditional approach is not optimal, based on the challenges. At the same time as the project complexity is not appropriate for a pure agile approach. This dilemma validates that there is a need for both control and flexibility in the projects. Examined and presented theory explains these theories in more detail. As a supplement, the transferability of agile methods in complex projects, including infrastructure and construction projects, is also mentioned. By diving into the theory, we will evaluate which agile methods and principles fit into a railway project in order to improve the project management process.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvilke agile prinsipper kan implementeres i tradisjonelle jernbaneprosjekter for å optimalisere prosjektstyringen?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [1219]
    Master- og bacheloroppgaver i Byutvikling og urban design / Offshore technology : risk management / Risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Show simple item record