Show simple item record

dc.contributor.advisorStene, Lillian Katarina
dc.contributor.authorDunne, Martine Roska
dc.contributor.authorKlinkenberg, Ragnhild
dc.date.accessioned2022-09-09T15:51:38Z
dc.date.available2022-09-09T15:51:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:79714664:80287350
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016961
dc.description.abstractI justis- og beredskapsdepartementets melding til Stortinget, Samfunnssikkerhet i en usikker verden blir det presisert at forebyggende arbeid blir viktigere i saker det vil oppstå krevende avveininger og prioriteringer mellom ulike hensyn (Mld. St. 5, 2020). I de siste årene har politiet hatt en økende mengde oppdrag knyttet til psykiatri, og flere steder i Norge har de erkjent samt innsett at de i mange saker opplever å «komme til kort», hvor de ikke klarer å ivareta og håndtere sakene alene. Kompleksiteten og bredden i det nåværende risikobildet krever et bredt spekter av tiltak for å forebygge, og det involverer en rekke aktører hvor kunnskap- og informasjonsdeling må tas i bruk for å redusere risikoen for at en uønsket hendelse skal skje. I det forebyggende arbeidet med antatt utilregnelige personer som begår kriminalitet, er det i dag opp til lokale initiativ å danne tverretatlige samarbeid mellom politi, kommune og de regionale helseforetakene. Studien vil belyse problemstillingen «hva kjennetegner samvirket mellom etatene politi, kommune og regionale helseforetak i det forebyggende arbeidet med antatt utilregnelige personer som begår kriminalitet?». For å besvare denne har det blitt utarbeidet to forskningsspørsmål hvor det blir gjort en sammenligning med tidligere gjennomførte prosjekter og hvilke faktorer som hemmer og fremmer samvirket mellom etatene politi, kommune og spesialisthelsetjenesten i arbeidet med antatt utilregnelige personer. Det undersøkes hvilke hindringer som kompliserer et slikt tverretatlig samvirke, viktigheten av det forebyggende kriminalitetsarbeidet og ivaretakelse av denne lille gruppen mennesker som faller mellom alle stoler, og som mulig kan utgjør en trussel for samfunnssikkerheten. Det er benyttet kvalitativ metode for å ha mulighet til å få et innblikk i informantenes personlige erfaringer og tanker rundt temaet som ble undersøkt, samt for å øke vår innsikt og forståelse. Et godt samvirke vil avhenge av mange ulike faktorer og vil i studien bli presentert i en koordineringstrapp med fire trinn hvor kunnskaps- og informasjonsdeling, felles problemog løsningsforståelse, endring av atferd og felles mål og tiltak vil bli diskutert i lys av teori om samfunnssikkerhet, samvirke, risikokommunikasjon, risikoregulering og risikopersepsjon. Studien konkluderer med at ved å møtes med kjente kontaktpersoner for å utveksle kunnskap og erfaring om hverandres virke og faglige tilnærminger er grunnmuren i et samvirke, nettopp for å fremme bærekraftig samhandling på tvers av etatene.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.title«Å samvirke på lag på tvers av fag»
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record