• Barns sosiale kompetanse i rollelek og regellek 

   Helm, Veronica Aarnes; Bakken, Amalie Gysland (Bachelor thesis, 2022)
  • Kvalitet i barnehagen 

   Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth (Rapporter fra Universitetet i Stavanger;85, Research report, 2019-11)
   I denne rapporten presenteres dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no). Med bakgrunn i hovedstudien ble et utvalg på syv barnehager studert mer inngående ...
  • Populærkulturen sin påvirkningskraft på barns lek 

   Lindanger, Nora (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven vil baseres på problemsstillingen «Hvordan opplever barnehagelærerne at populærkulturen kommer til uttrykk i barns lek i barnehagen?». Jeg har valgt å bruke den kvalitative metoden intervju for å få ...
  • Populærkulturens innvirkningskraft på barns lek i barnehagen 

   Hansen, Marius Fjeld (Bachelor thesis, 2022)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er hvordan barnehagelærere ser populærkulturen og medienes påvirkning i barns lek, og hva dette har av betydning. I denne oppgaven har det blitt gjort kvalitative intervju med tre pedagogiske ...
  • Vennskap mellom de yngste barna 

   Tengs, Sandra (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven vil bygge på problemstillingen “Hvordan arbeider pedagogiske ledere med å legge til rette for vennskap mellom de yngste barna?”. For at jeg skulle få svar på min problemstilling brukte jeg kvalitativ ...