Show simple item record

dc.contributor.authorSøvik, Lene
dc.contributor.authorSømme, Tore
dc.date.accessioned2011-09-22T12:49:47Z
dc.date.available2011-09-22T12:49:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183865
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisen_US
dc.descriptionMaster's thesis in Finance
dc.description.abstractHva er vi villige til å betale for en aksje? ”Price is what you pay, but value is what you get” av Professor Stephen H. Penman i boken ”Financial Statement Analysis and Security Valuation” 2010, poengterer at en aktiv investor ser på prisen for en aksje som kostnaden ved en investering, og ikke verdien av en aksje. I denne utredningen ønsker vi å utfordre markedsverdien til REC, og undersøke om aksjen er over eller underpriset i forhold til børsverdi. Dette har vi gjort ved å foreta en fundamental verdsettelse etter totalkapitalmetoden. Ved bruk av denne metoden finner vi verdien av selskapets egenkapital indirekte, og deler denne på antall utstående aksjer for å finne estimert pris per aksje. I første del av oppgaven gir vi en grundig presentasjon av bransjen og REC’s posisjon i den, da vi har beskjeden bransje- og bedriftskunnskap å bygge videre på. I en fundamental analyse er informasjon gull verdt. Vi foretar derfor i neste del en omfattende strategisk analyse for å forsøke å avdekke om det er underliggende verdier i selskapet som ikke er reflektert i markedsverdien. All forretningsvirksomhet starter med en ide, og vi må vurdere om strategiene til REC kan generere verdi i fremtiden, og om konkurransefortrinnene til REC er varige. Etter den strategiske analysen følger en regnskapsanalyse basert på årene 2006-2010. I regnskapsanalysen foretar vi først en omgruppering av regnskapet som vi siden benytter i en forholdstallsanalyse. Samlet sett vil den strategiske analysen og regnskapsanalysen gi oss forståelse og grunnlag til å prognostisere framtidige inntekter og kostnader. Basert på disse forventningene vil vi så få estimert EBITDA for budsjett perioden som vi justerer for enkelte momenter som skatt, driftsinvesteringer osv. for å komme fram til netto operasjonell kontantstrøm. Denne kontantstrømmen neddiskonteres så ved bruk av avkastningskrav til totalkapitalen, WACC, for å finne verdien av selskapets egenkapital. Vi vil også kontrollere vår estimerte aksjekurs ved bruk av en komparativ verdsettelse basert på en multiplikatormodell der vi ser nærmere på forholdstallene P/E, P/B og P/S. I tillegg til den komparative verdsettelsen vil vi også gjøre en formålstjenelig sensitivitetsanalyse for å kunne si noe om usikkerheten i estimatet vårt. Helt til slutt inkluderer vi også en diskusjon rundt avviket mellom vårt estimat og børskurs per 20. mai. Vår estimerte aksjekurs på REC per 20. mai er NOK 37,17 per aksje. Markedskursen på tilsvarende tidspunkt var på NOK 15,37 per aksje. Vi velger derfor å gi en kjøpsanbefaling på aksjen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2011;
dc.subjectøkonomisk analyseen_US
dc.subjectanvendt finansen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record