Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Peter Løken
dc.date.accessioned2013-10-19T11:04:47Z
dc.date.available2013-10-19T11:04:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184014
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisno_NO
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven er at avfallsindustrien har fått mye kritikk de siste årene etter flere alvorlige ulykker, og tilsynsmydighetene stiller spørsmål til om risikonivået er akseptabelt. Petroleumstilsynet (Ptil) har vært aktive med å utarbeide prinsipper for barrierestyring etter storulykker hvor barrieresvikt var medvirkende faktorer. Det var av den grunn interesse for å se om noe av dette kunne implementeres hos SAR Treatment AS (SART) i avfallsindustrien. Formålet med denne oppgaven ble dermed å gjennomføre en overordnet risikovurdering av mottak og lagring av slopvann på SART, med fokus på barrierer. Slopvann er definert som farlig avfall fra petroleumeumsvirksomhet. Oppgaven er bygget opp slik at leseren innledningsvis får et innblikk i begrepsbruk og definisjoner knyttet til risiko og sannsynlighet. Risikostyringsprosessen redegjøres med utgangspunkt i ISO 31 000 som suppleres med analyseverktøy. Barrierer og begrepsbruk redegjøres sammen med Ptil’s prinsipper for effektiv barrierestyring. For å danne et grunnlag for Human and Organizational Factors (HOF) i risikoanalysen, og for å si noe om barriereytelse, ble det gjennomført en spørreundersøkelse, Operasjonell Tilstand Sikkerhet, med de ansatte hos SART. Resultatene indikerer at forhold som opplæring og kompetanse, sikkerhetskultur og arbeidsforhold er gode, men det foreligger faktorer som kan være med å svekke eksisterende barrierer. Dette er faktorer som påvirker både sannsynlighets- og konsekvensreduserende barrierer. Systemet for mottak og lagring blir delt inn i subsystemer for å forenkle analyseprosessen, og for å oppnå et større detaljnivå. I risikoidentifiseringen blir hendelsene lekkasje og brann/eksplosjon identifisert med tanke på henholdsvis miljø- og personellrisiko. Risikoanalysen gjennomføres som en Hazard and Operability Study (HAZOP) med lekkasje og brann/eksplosjon som utgangspunkt for initierende hendelser. HAZOP’n bygger på observasjoner på anlegget, samtaler med prosessoperatører og et HAZOP-møte med guideord og tilhørende diskusjoner. Analysen tar hensyn til HOF, og resultatene fra spørreundersøkelsen blir anvendt som Risiko Influerende Faktorer (RIF) overfor eksisterende barrierer. Resultatene fra HAZOP blir presentert i bow-tie diagrammer, slik at beslutningstakerne får et større innsyn i årsak-/konsekvensforholdene til ulike subsystemer. Innledningsvis i risikoevalueringen er en risikomatrise hvor alle resultatene fra analysen samles for å gi et overordnet risikobilde. Usikkerhet i analysen synliggjøres og kommuniseres overfor beslutningstakere så de er bekjent med analysens styrker, svakheter og begrensninger. Det foreligger ingen risikoakseptkriterier, og av den grunn utføres det en bred “As Low As Reasonable Practicable” (ALARP)-vurdering. Det presenteres flere tiltak som anbefales implementert hos SART. På bakgrunn av dette konkluderes det med at risiko overfor miljø og personell ikke er ALARP. En risikovurdering uten bruk av risikoakseptkriterier er fullt mulig. Arbeidet til Terje Aven og Jan Erik Vinnem trekkes fram i diskusjonen og underbygger dette. I diskusjonen påpekes det også at annen metodebruk som å kombinere Barrier and Operational Risk Analysis (BORA) sammen med HAZOP kunne vært mer formålstjenelig for å opprettholde fokus på barrierer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectrisikostyringno_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectøkonomino_NO
dc.titleRisikovurdering av mottak og lagring av slopvann hos SAR Treatment AS - barrierestyringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record