Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAnstensrud, Kari
dc.date.accessioned2011-10-29T11:07:26Z
dc.date.available2011-10-29T11:07:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184135
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractPårørendes rett til medvirkning i forbindelse med brukers behov for helsetjenester er fremhevet i lover og offentlig føringer, og skal om mulig bidra til trygghet og forutsigbarhet for pårørende og bruker. Antall trakeostomerte hjemmerespiratorbrukere har økt de seinere årene, og det etterlyses mer forskning knyttet til pårørende til denne brukergruppen. Hensikten med studien var å få innsikt i pårørendes erfaringer med medvirkning ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av hjemmerespiratorbehandling som krever 24 timers oppfølging. Ved å synliggjøre pårørendes erfaringer i form av ny kunnskap kan helsepersonell bedre møte pårørendes behov for selvbestemmelse, verdighet og integritet. Forskningsmetode i studien er en kvalitativ tilnærming med forskningsintervju som verktøy. Det er gjennomført intervju med 6 pårørende til voksne trakeostomerte respiratorbrukere som bor i samme bolig. Det ble brukt intervjuguide under samtalene. Intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert og analysert. Funn i studien viser at det er viktig for pårørende å bli sett, hørt og møtt med forståelse for sin livssituasjon gjennom hele behandlingstiden. Analysen av funnene resulterte i 2 tema; Tema 1 Betydningen av et kontinuerlig samarbeid med helsepersonell som er basert på kategoriene; å få kunnskap om situasjonen, å bli møtt på en empatisk måte, å bli fulgt opp over tid, samt å opprettholde et privatliv. Tema 2 Forhold som har betydning for innflytelse og medvirkning fremkom av kategoriene; betydning av kompetanse hos helsepersonell, avklare ansvarsforhold og tilgang på ressurser. Konklusjonen i studien er viktigheten av at pårørendes rett til medvirkning blir i varetatt i et kontinuerlig samarbeid basert på tilpasset informasjon, respekt og empati. Pårørendes behov for å bli møtt med forståelse for sin livssituasjon og det å bli fulgt opp faglig og emosjonelt gjennom hele prosessen synes å være de viktigste funnene i studien. Implikasjoner for praksis kan være å styrke helsepersonell sin teoretiske kunnskap om pårørendes rett til medvirkning, og etablere gode rutiner for pårørendearbeid der pårørende blir lyttet til.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2011;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.titlePårørende og medvirkning : En kvalitativ studie om pårørendes erfaring med medvirkning ved planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av hjemmerespiratorbehandling med 24 timers oppfølgingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel