Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅrstad, Janne
dc.date.accessioned2013-07-04T08:45:16Z
dc.date.available2013-07-04T08:45:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationKonf. juli 2013no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184153
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractKommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusmiddelproblematikk og er et viktig bindeledd til spesialisthelsetjenesten. Å heve kvaliteten i tilbudet til personer med rusmiddelproblematikk er et sentralt mål i utviklingen av tjenestetilbudet for målgruppen. Denne studien har tatt sikte på å belyse utviklingen av motivasjon hos unge voksne med rusmiddelproblemer i en startfase av behandling, og nytten av et standardisert kartleggingsverktøy i det motivasjonsutviklende arbeidet. Studien er bygget på kvalitativ metode som tilnærming, i form av halvstrukturerte intervju. Intervjupersonene er hentet fra et kommunalt behandlingsstarttilbud for unge voksne med rusmiddelproblemer, hvor det er gjennomført fire intervju med ungdommer og fem intervju med ansatte i tjenesten. Analysen av materialet har vært inspirert av fortolkningskontekstene; selvforståelse, kritisk forståelse og teoretisk forståelse. Studiens funn er sett i lys av en teoretisk referanseramme, hvor målet har vært å gi en helhetlig fremstilling av det motivasjonsutviklende arbeidet. Resultatet av studien viste at et ønske om endring fremstod som en sentral årsak til at ungdommene oppsøkte tjenesten, men var forbeholdt fremtiden. Ungdommene fremstod som parat til endring ved at de oppsøkte tjenesten og jevnlig møtte til oppfølging, derimot var de ikke parat til å endre på sitt rusmiddelbruk. Tiltro til egen mestringsevne ble koplet sammen med hvor de var i en endringsprosess. Gjennom oppfølgingsperioden ble det registrert bevegelse i motivasjon for endring og flere muligheter ble identifisert ved bruk av kartleggingsverktøyet. Studien viste at en kombinasjon av samtale og bruk av standardiserte kartleggingsverktøy, kan være av betydning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2011;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectrusmiddelproblemno_NO
dc.subjectbehandlingsstartno_NO
dc.subjectunge voksneno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectDUDIT-Eno_NO
dc.subjectrusno_NO
dc.titleMotivasjonsutvikling i behandlingsstart for unge voksne med rusmiddelproblematikk – og nytten av et standardisert kartleggingsverktøyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700no_NO
dc.source.pagenumber85 pno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel