Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Marit
dc.date.accessioned2013-11-19T12:45:52Z
dc.date.available2013-11-19T12:45:52Z
dc.date.issued2013-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184186
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractNorske myndigheter har hatt fokus på å bedre pasientsikkerheten gjennom den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», lansert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2011. Det har vært publisert flere studier som viste at pasienter ble skadet i møtet med helsevesenet og en stor andel av pasientskadene skyldes sykehusinfeksjoner. Gjennom riktig bruk av infeksjonsforebyggende retningslinjer kan slike infeksjoner forebygges. Retningslinjer blir utarbeidet og distribuert av Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og det er forventet av myndighetene at retningslinjene blir implementert i helsetjenesten. Internasjonale studier har vist at organisatoriske faktorer som ledelse og organisasjonsstruktur, kultur og følelsesmessig engasjement og kunnskapsoverføring påvirket bruk av retningslinjene innen smittevern i sykehus. Problemstillingen i denne studien var hvordan påvirket organisatoriske faktorer bruk av nasjonale faglige retningslinjer innen smittevern på ulike nivå (meso og mikro) i et norsk sykehus? Den teoretiske tilnærmingen var basert på et rammeverk for kvalitetsforbedring utviklet av Bate, P., Mendel, P., & Roberts, G (2008) og modell og et rammeverk for implementering av retningslinjer og kunnskapsbasert praksis av Freed, Pathman, Kinrad, Freeman & Clark (1998) og J. Rycroft-Malone (2004). Studien ble gjennomført som en casestudie ved en triangulering av kvalitative intervju og dokumentanalyse. En divisjon (organisatorisk enhet) i et sykehus ble studert på meso- (divisjon) og mikronivå (3 sengeposter). Datamaterialet bygger på offentlig tilgjengelig informasjon som retningslinjer og regelverk på nasjonalt nivå, dokumenter med informasjon om casesykehuset som smittevernplaner og styrende dokumenter og kvalitative intervju med 8 ledere og 10 helsepersonell i en divisjon i et sykehus. Resultatet i studien viste at organisatoriske faktorer påvirket bruk av nasjonale faglige retningslinjer innen smittevern på ulike nivå (meso og mikro) i et sykehus på flere måter. Det fremkom at den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og lokal deltakelse i utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer var faktorer på nasjonalt nivå som fremmet bruk av nasjonale faglige retningslinjer for å forebygge sykehusinfeksjoner. Casesykehusets strategi for implementering av nasjonale faglige retningslinjer innen smittevern fremmet bruken ved at en seksjon for smittevern hadde ansvaret for å operasjonalisere, implementere og følge opp bruken av retningslinjene i praksis. Opplæring innen smittevern ble gjennomført via et e-læringsprogram og det fremkom i studien at e-læring kombinert med andre læringsmetoder kan fremme bruk av retningslinjer innen smittevern. En forutsetning er at helsepersonell gis nok tid til å gjennomføre opplæringen. Det ble vist at samarbeidsutfordringer på mesonivå hemmet bruk av retningslinjer gjennom ulik forståelse av innholdet. På mikronivåene var tydelige ledere, et nettverk av hygienekontakter og følelsesmessig engasjert helsepersonell organisatoriske faktorer som fremmet bruk av retningslinjene i det infeksjonsforebyggende arbeidet. Mangel på isolater, mange pasienter, tidspress, distribusjon av informasjon om nye eller endrede retningslinjer innen smittevern, dokumentstyringssystemet EQS var organisatoriske faktorer som hemmet bruk av retningslinjene på mikronivå når disse systemene ikke fungerer etter hensikten. Organisatoriske faktorer som påvirket casesykehusets struktur, politikk, kultur, følelsesmessig engasjement, kunnskapsoverføring, fysiske og teknologiske rammer og den ytre kontekst viste seg å ha betydning for hvordan ledere og helsepersonell brukte faglige nasjonale retningslinjer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2013;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectpasientsikkerhetno_NO
dc.subjectsmittevernno_NO
dc.subjectorganisatoriske faktorerno_NO
dc.titleRetningslinjer i smittevern - organisatoriske faktorers betydning for bruk i sykehusno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record