Show simple item record

dc.contributor.authorStømer, Une Elisabeth
dc.date.accessioned2014-02-06T08:47:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationno_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184215
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractPasienter med kronisk nyresykdom har redusert helserelatert livskvalitet sammenliknet med normal befolkningen. Ved ende stadiet nyresvikt er nyretransplantasjon den foretrukne nyreerstattende behandling og pasienter som er nyretransplanterte rapporterer bedre helserelatert livskvalitet enn pasienter i dialyse, men dårligere enn i den generelle befolkning. Hensikten med denne studien var å sammenlikne helserelatert livskvalitet samt utforske variabler for dette i to grupper av pasienter med stabilt redusert nyrefunksjon. En gruppe var nyretransplanterte og en gruppe ikke-transplanterte. Studien var designet som en singel senter tverrsnittstudie der 38 nyretransplanterte pasienter med moderat til alvorlig redusert nyrefunksjon ble alders- og kjønns matchet med 38 ikke-transplanterte pasienter med samme nyrefunksjon. Helserelatert livskvalitet ble evaluert med spørreskjemaet short form-36 og en visuell analog skala. Variabler med assosiasjon til helserelatert livskvalitet ble funnet ved bruk av backward multippel regresjonsanalyse. Det var ikke signifikante forskjeller i noen av helsedomenene eller oppsamlingsskårene i short form-36 mellom de to pasientgruppene, og skårene var ikke forskjellige fra norske normdata. Ikke-transplanterte skåret bedre enn transplanterte pasienter når helserelatert livskvalitet ble evaluert med visuell analog skala. Beck depression inventory skår og Davies comorbidity index skår var de viktigste uavhengige variablene for helserelatert livskvalitet. Funnene fra denne studien viser at helserelatert livskvalitet hos pasienter med stabil kronisk nyresykdom inkludert nyretransplanterte pasienter er generelt god og ikke dårligere enn i den generelle norske befolkningen. Videre evaluerer short form-36 og visuell analog skala muligvis ulike aspekt av en pasients helserelaterte livskvalitet, og verktøyene må sees på som komplementære i forhold til den aktuelle problemstilling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2012;
dc.subjecthelserelatert livskvalitetno_NO
dc.subjectnyretransplantasjonno_NO
dc.subjectkronisk nyresykdomno_NO
dc.subjectSF-36no_NO
dc.subjectVASno_NO
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.titleHelserelatert livskvalitet hos pasienter med kronisk nyresykdom, nyretransplanterte vs. ikke-transplanterte pasienterno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.description.embargo2014-06-01
dc.source.pagenumber83no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record