Show simple item record

dc.contributor.authorFrøysang, Ingvild Nyjordet
dc.date.accessioned2014-02-06T09:12:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184248
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractForeldre til barn med funksjonsvansker har beskrevet samarbeidet med helsetjenester og habiliteringstilbud som utfordrende. Petӧ-metoden er et av mange tilbud innenfor habiliteringssystemet i Norge i dag. Det finnes lite forskning på metoden. Denne studien fokuserer på foreldres erfaring av samarbeid i en privat institusjon med et tilbud i Petӧ-metoden. Institusjonen har fire sentre som tilbyr metoden, hvor hovedsenteret hovedsakelig tilbyr intensive treningsperioder der barna bor på senteret i 1-3 uker med foreldre, mens de lokale sentrene hovedsakelig har et poliklinisk tilbud. Samarbeidet måles gjennom skalaene informasjonsutveksling, relasjon til personalet og oppfølging i etterkant av treningsopphold. Data ble innhentet med et modifisert spørreskjema fra kunnskapssenterets rapport «Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner». Hele populasjonen (103) ble inkludert, med en responsrate på 67%. Faktoranalyse, deskriptiv analyse, korrelasjonsanalyse og t-tester ble gjennomført i SPSS, versjon 19 for Windows, for å undersøke om foreldres erfaring av samarbeid hadde sammenheng med a) helseregion de tilhørte, b) om de hadde kontakt med lokalt senter eller hovedsenteret, samt barnets c) alder, d) diagnose og e) funksjonsnivå. Foreldre til barn som hadde hatt kontakt med lokale sentre hadde signifikant høyere skår på skalaene relasjon til personalet og oppfølging i etterkant av treningsoppholdet, enn foreldre til barn som hadde trent på hovedsenteret. Av de som hadde deltatt på lokale sentre erfarte foreldre til yngre barn (0-9) en bedre relasjon til personalet i institusjonen enn foreldre til eldre barn (10-18).no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2013;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjecthabiliteringno_NO
dc.subjectbrukerperspektivno_NO
dc.subjectsamarbeidno_NO
dc.subjectPetö-metodenno_NO
dc.titleBrukerperspektivet i habiliteringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.description.embargo2015-06-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record