Show simple item record

dc.contributor.advisorFosså, Kjell Tore
dc.contributor.authorLindstrøm, Kato Ø.
dc.contributor.authorPedersen, Vegard Nornes
dc.contributor.authorØksnevad, Snorre Braut
dc.date.accessioned2021-09-07T16:28:25Z
dc.date.available2021-09-07T16:28:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:78877253:35672222
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774347
dc.description.abstractBacheloroppgaven vår er delt inn i 3 deler. Første del av oppgaven er en teoridel hvor vi tar for oss hva betong er for å gi et bedre grunnlag til å forstå konklusjoner og valg senere i oppgaven. I del to har vi utført lab forsøk hvor vi har støpt totalt 24 terninger med to forskjellige resepter. I den ene resepten bruker vi lavvarmesement med rundt 70% slagg, mens vi i den andre resepten bruker vanlig anleggssement. Begge reseptene har samme fasthetsklasse og bestandighetsklasse ettersom vi skulle sammenligne dem i en” case” i del 3 av oppgaven. Fra resultatene kunne vi se at lavvarmebetongen hadde litt større flyt enn anleggsbetongen og at tidligfastheten på lavvarmen også var lavere enn anleggsbetongen, men jo nærmere vi kom dag 28 jo likere ble de to reseptene på fasthet. I den siste delen har vi lagd en” case” hvor et parkeringshus skal bli støpt, og ser på hvilke konsekvenser eller forskjeller man ville fått om man støpte det i lavvarme betong kontra vanlig anleggs betong. Vi så at prisen per kubikk var gjennomsnittlig 50 kr dyrere for lavvarmesementen, noe som ga et prisutslag på 190 000 kroner for vårt prosjekt, og i tillegg krever lavvarmen mer utstyr og en strengere dokumentasjon, samt at fremdriften vil bli noe forsinket grunnet en tregere herdetid. Det positive vi fant ut var at ved å velge lavvarmebetongen så reduseres CO2-utslippet med det tilsvarende årlige utslippet til 100 nordmenn. Foreløpig er prisen på miljøbetong litt dyrere, men i løpet av fremtiden vil miljøbetong bli mer tilgjengelig og dermed billigere. Samtidig vil det komme strengere miljøkrav til produksjon og bruk av betong og vi tror derfor at miljøbetong vil bli viktig, og mye brukt fremover.
dc.description.abstractOur bachelor thesis is divided into three parts. The first part of the thesis is a theoretical part where we look into what concrete is to provide a better basis for understanding the conclusions and choices later in the task. In part two, we have performed lab experiments where we have cast a total of 24 dices with two different recipes. In one recipe, we used a low-heat cement with around 70% slag, while the second recipe uses ordinary construction cement. Both recipes have the same strength class and durability class as we were to compare them in a "case" in part 3 of the thesis. From the results we could see that the low heat concrete had a slightly greater flow than the construction concrete and that the early strength of the low heat concrete was also lower than the construction concrete, but the closer we got day 28 the more similar the two recipes were for firmness. In the last part we made a "case" where a parking garage will be cast, and we were looking at which consequences or differences one would get if we cast it in low heat concrete versus ordinary construction concrete. We saw that the price per cubic meter was on average NOK 50 more expensive the low-heat cement, which resulted in a price impact of NOK 190,000 for our project, and in addition the low heat requires more equipment and stricter documentation, and that progress will be somewhat delayed due to a slower curing time. The positive thing we found out was that by choosing the low-temperature concrete, the CO2 emissions are reduced by the corresponding annual emissions to 100 Norwegians. Currently, the price of environmental concrete is a little more expensive, but in the future, environmental concrete will be more accessible and thus cheaper. At the same time, there will be stricter environmental requirements regarding production and use of concrete and we therefore believe that environmental concrete will be important and widely used in the future.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleMiljøvennlig betong
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (TN-IKM / TN-IMBM) [1212]
    Master- og bacheloroppgaver i Konstruksjoner og materialer / Maskin, bygg og materialteknologi (maskinkonstruksjoner, byggkonstruksjoner og energiteknologi) / Masteroppgaver i Offshore teknologi: industriell teknologi og driftsledelse - Offshore technology: industrial Asset management / Masteroppgaver i Offshoreteknologi : offshore systemer (konstruksjonsteknikk og marin- og undervannsteknologi-subsea technology)

Show simple item record