Show simple item record

dc.contributor.advisorThørrisen, Mikkel Magnus
dc.contributor.authorSøfteland, Marta Olsen
dc.date.accessioned2022-02-01T16:51:55Z
dc.date.available2022-02-01T16:51:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:81957308:46867550
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976381
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med studien var å få auka forståing kring ungdomsskuleelevars helseutfordringar, slik elevane og tilsette i skulen sjølv oppfattar det, og studere korleis skulen og skulehelsetenesta påverkar elevars helse. Ein ynskjer at kunnskapen kan bidra til å utvikle ein tverrfagleg skulehelseteneste som er tilpassa elevane og skulen sitt behov. Bakgrunnen for studien er den politiske satsinga på skulehelsetenesta med nye retningslinjer for ein helsefremjande og tverrfagleg skulehelseteneste. Forsking visar at retningslinjene ikkje vert tilstrekkeleg implementert. I ny læreplan for skulane står folkehelse og livsmeistring sentralt. Dette inviterer til samarbeid. Barn og unge rapporterer om meir fysiske og psykiske plager nå enn tidlegare og det er aukande fråværstal på ungdomsskule. Helsepersonell i skulen kan ha positiv effekt på forhold som påverkar elevane si moglegheit til å lære og fullføre skulegang. Det trengs meir kunnskap om kva som påverkar helsa til ungdommar. Metoden er designa som ein kvalitativ studie med fokusgruppeintervju. Elevar frå 8. og 10. trinn, lærarar og skuleleiing vart intervjua. Materiale er analysert ved hjelp av innhaldsanalyse inspirert av Graneheim og Lundman. Resultata frå studien blir sett i lys av blant anna sjølvbestemmingsteori. Hovudfunn er at elevars helseutfordringar er komplekse og skulehelsetenesta vert oppfatta som lite tilgjengeleg for elevar. Det er manglande helsekompetanse i skulen og skulen har potensialet til å vera helsefremjande og -hemmande. Studien konkluderer med at skulen er mogen for samarbeid og samskaping med skulehelsetenesta for å gjera skulen til ein meir helsefremjande arena, ved blant anna styrking av elevars autonomi, kompetanse og tilhøyrsle.
dc.description.abstractThe aim of this study was to get more knowledge about secondary school pupils’ health challenges, and the importance of the school and the school health services on pupils' health. This may contribute to the development of an interdisciplinary school health service that is adapted to the pupils’ and the school's needs. The background for the study is a political priority to school health services and new guidelines for a health promotion and interdisciplinary school health service. Researches shows that the guidelines have not been adequately implemented. Public health and life skills are central in the new curriculum for the schools. This invites to collaboration. Pupils are reporting more physical and mental problems now than before, and more absence is registered. More knowledge concerning what affects teenagers’ health is needed. The method is designed as a qualitative study with focus group interviews of 8th and 10th grade pupils, teachers and school management. The material is analysed using content analysis inspired by Graneheim and Lundman. The results are seen in the light of self-determination theory and others. The main finding is that pupils’ health challenges are complex, the pupils find the school health services unavailable, there is a lack of health competence in the school and the school can be both health promoting and -inhibiting. The study concludes that the school is in need for collaboration and co-creation with the school health service to make the school a more health-promoting arena, by for example strengthening pupils’ autonomy, competence and relatedness.
dc.languagenno
dc.publisheruis
dc.titleSkulen som helseskapande arena. Ein kvalitativ studie om ungdomsskuleelevars helseutfordringar, samt skulen og skulehelsetenesta si betydning for elevars helse.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [699]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record