Show simple item record

dc.contributor.authorFrantsen, Kristin
dc.date.accessioned2011-03-10T13:21:07Z
dc.date.available2011-03-10T13:21:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184115
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Diabetes er en av våre store folkesykdommer som øker i omfang verden over og er en stor helsemessig utfordring. Å leve med diabetes er svært krevende og ofte må pasientene forholde seg til råd som innebærer store endringer i dagliglivet. Egenbehandling stiller store krav til kompetanse og like viktig er motivasjonen til å takle sykdommen avgjørende for evnen til egenbehandling. Mange pasientene klarer ikke dette på egen hånd og sykepleiere har derfor en viktig rolle i å motivere og veilede pasientene slik at troen på å klare egenbehandlingen styrkes. Hensikten: Hensikten med studien var å få innsikt i hvordan sykepleiere stimulerer til motivasjon hos voksne med type 2 diabetes slik at de oppnår tilfredsstillende egenbehandling. Jeg ønsket å undersøke hva sykepleierne la vekt på når de motiverte pasientene til å klare egenbehandlingen, samt hvilke faktorer som måtte være tilstede for at sykepleierne skulle kunne stimulere til motivasjon. På denne måten ønsket jeg å synliggjøre sykepleiers rolle i diabetesomsorgen og deres betydningen for motivasjon. Metode: Dette er en kvalitativ studie med deskriptivt design. Det er gjennomført ett fokusgruppeintervju med til sammen 10 sykepleiere fordelt i to fokusgrupper. Sykepleierne jobbet i det daglige med personer med type 2 diabetes både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Fokusgruppeintervjuene ble analysert og strukturert med inspirasjon fra Graneheim & Lundmans (2004) kvalitative innholdsanalyse. Funnene ble i hovedsak diskutert i forhold til motivasjonsteori (expectancy-valueteori) og aktuell tidligere forskning. Resultat: Funnene tilsa at sykepleierne satte i verk mange motiverende handlinger, selv om motivasjon var et abstrakt begrep som sykepleierne ikke tenkte så mye på i det daglige. De var engasjerte og hadde oppriktig interesse for personer med type 2 diabetes. Sykepleierne hadde behov for å danne seg et bilde av hvor motivert personen med type 2 var for å gjøre endringer. Det gjorde de ved å kartlegge viktige personlige og sosiale ressurser. Videre la de vekt på å motivere og handle på en slik måte at det styrket pasientens tro på at det var mulig å klare egenbehandlingen. Funnene viser at det gjorde de ved å etablere god kontakt, gi skreddersydd opplæring og praktiske råd, samt stimulere pasienten til medbestemmelse i egenbehandlingen. Sykepleierne hadde god kompetanse og lang erfaring med personer med type 2 diabetes. Det kan være viktige faktorer når en skal stimulere til motivasjon, men for å få utnyttet sin kompetanse var det også av betydning at det var tilrettelagt for dette på arbeidsplassen. Når veiledningssituasjonene ble utfordrende følte sykepleierne av og til at de kom til kort. Det kan skyldes at sykepleierne manglet verktøy eller ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring i veiledningsteknikker. Konklusjon: Sykepleiere har en viktig rolle i diabetesomsorgen. De er engasjerte og interesserte i personer med type 2 diabetes og fokuserer på mange tiltak som kan fremme motivasjon. For at sykepleierne også skal mestre de utfordrende situasjonene trenger de opplæring og veiledning i adekvate veiledningsteknikker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2010;
dc.subjecthelse- og sosialfagen_US
dc.subjecttype 2 diabetesen_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectsykepleieren_US
dc.subjectselvreguleringen_US
dc.subjectegenbehandlingen_US
dc.subjectveiledningen_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.subjectsosial støtteen_US
dc.subjectpasientsentrert behandling og empowermenten_US
dc.subjectdiabetes
dc.subjecthelsepersonell
dc.titleMotivasjon for egenbehandling hos voksne med type 2 diabetes : en utfordring for sykepleiereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record