Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBørve, Inger
dc.date.accessioned2011-03-29T15:51:52Z
dc.date.available2011-03-29T15:51:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184127
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen_US
dc.description.abstractHjerneslag er en av våre store folkesykdommer. Mange personer som rammes av hjerneslag vil ha behov for rehabilitering i institusjon før det er mulig å vende tilbake til hjemmet. De siste ti årene har myndighetene, gjennom lovgivning og forskrifter, hatt økende fokus på brukernes rett til innflytelse og medvirkning i eget helsetilbud. Hensikten med denne studien var å få dypere innsikt i slagrammedes erfaringer fra rehabiliteringsoppholdet hvor målet var å belyse slagpasienters erfaringer med mulighet for medvirkning og samhandling med helsepersonell i rehabiliteringsprosessen. Studien har et kvalitativt forskningsdesign. Det ble gjennomført halvstrukturerte dybdeintervju med seks slagrammede av begge kjønn. To av informantene var innlagt til rehabilitering på kommunal institusjon på tidspunktet for gjennomføring av intervjuene, fire bodde hjemme. Intervjuene ble tatt opp på bånd og transkribert verbatim. Analysemetoden er inspirert av Graneheim & Lundmans innholdsanalyse. Analysen munnet ut i to tema: ”Samarbeid og innflytelse i rehabiliteringsprosessen” og ”Relasjonens betydning i rehabiliteringen”. Funn i studien viser at de fleste pasientene i denne studien var svært tilfreds med rehabiliteringsoppholdet, både med tanke på innflytelse og med samhandling. De fleste pasientene stiller sjelden krav på egne vegne og har få ønsker om at noe skulle vært annerledes. På bakgrunn av enkelte utsagn, er det likevel rom for forbedringer. Det synes som om pasientens mulighet for innflytelse på rehabiliteringsprosessen, både på nettverksmøter og ved planlegging av rehabiliteringsmål, ofte er på helsepersonells premisser og avhengig av en bevisst holdning hos fagpersonene for å tilrettelegge for medvirkning. Funn viser viktigheten av å bli sett og ivaretatt i forhold til sine individuelle behov. Hjelp, støtte og oppmuntring fra helsepersonell både i trening og i det daglige, er viktig og oppleves positivt og motiverende. Opplevelse av negative holdninger hos helsepersonell og følelsen av å ikke bli tatt på alvor virker negativt inn på samhandlingen mellom pasient og fagpersoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity og Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2010;
dc.subjecthelse- og sosialfagen_US
dc.subjectslagrammedeen_US
dc.subjectrehabiliteringen_US
dc.subjectmedvirkningen_US
dc.subjectinnflytelseen_US
dc.subjectsamhandlingen_US
dc.subjectrelasjoneren_US
dc.titleBrukermedvirkning og samhandling i slagrehabilitering sett fra den slagrammedes ståsteden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.source.pagenumber88 p.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel