Show simple item record

dc.contributor.authorTysse, Tom Heine
dc.date.accessioned2009-10-07T12:52:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184384
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen
dc.description.abstractTema for oppgaven er nattarbeid offshore. Målsettingen med oppgaven er å finne ulike oppfatninger og holdinger blant arbeidstakerene på hvordan de ser for seg at nattarbeid offshore kan påvirke sikkerhet og helse, og hvordan nattarbeid offshore er tilrettelagt organisatorisk. Jeg har da kommet frem til følgende problemstilling som vil bli besvart i oppgaven: I hvilken grad har nattarbeid offshore innvirkning på sikkerhet og helse og hvordan er dette tilrettelagt organisatorisk? For å besvare problemstillingen er det valgt et design hovedsakelig bestående av litteraturstudie og intervjuer. De viktigste funnene er fra elleve dybdeintevjuer med informanter som tilhører reisemannskapet i ConocoPhillips, og som har god kjennskap til nattarbeid offshore. Interesseorganisasjoner og myndighetene sine meninger om nattarbeid offshore, er hentet fra diverse rapporter og undersøkelser som er gjort om emnet. Det er valgt en kvalitativ metode i oppgaven, fordi denne metoden går i dybden og jeg var interessert i informantenes egne beskrivelser av hva de personlig mente om og forholdt seg til nattarbeid offshore. Svarene fra informantene blir analysert i forhold til sikkerhetsstyring, High Reliability Organisations (HRO) og James Reasons teori om organisatoriske ulykker. Oppgaven konkluderer med at nattarbeid offshore kan ha store innvirkninger på sikkerheten på plattformen. De fleste av informantene mener at det er en klar sammenheng mellom nattarbeid offshore og uønskede hendelser/ulykker. Det er gjort flere studier og undersøkelser som viser en sammenheng mellom nattarbeid og helseproblemer. Derimot er det bare et fåtall av informantene som selv har opplevd direkte fysiske eller psykososiale plager som kan relateres til nattarbeid offshore. Ut i fra funn i empirien tyder det derfor på at nattarbeid offshore ikke har noen særlig innvirkning på helsa. Sannsynligheten er derimot stor for at det motsatte er tilfelle, hvis man ser på studier og undersøkelser som er gjort på sammenhengen mellom nattarbeid og helseproblemer.Konklusjonen viser også at nesten alle informantene mener at arbeidsgiver kan bli bedre når det gjelder hvordan nattarbeid offshore er tilrettelagt organisatorisk. Informantene mener at arbeidsgiver ikke gjør en god nok jobb med å organisere nattarbeidet offshore, med tanke på hvilke negative konsekvenser nattarbeid kan ha for sikkerhet og helse. Informantene mener også at arbeidsgiver hverken har kunnskap, vilje eller klarer å se sammenhengen mellom nattarbeid offshore og mulige negative konsekvenser som kan oppstå.en
dc.format.extent822512 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectnattarbeid offshoreen
dc.subjectsikkerhetsstyringen
dc.subjectHigh Reliability Organisationsen
dc.subjectJames Reasonen
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.titleNattarbeid offshoreen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record