Show simple item record

dc.contributor.authorKvam, Per Arne
dc.date.accessioned2010-04-07T11:33:21Z
dc.date.available01-09-2010
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184452
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen
dc.description.abstractMange ledere snakker om at de har en helhetlig sikkerhetsledelse og/eller en god sikkerhetskultur i sin virksomhet. Men hva innebærer dette? Er det mulig å beskrive hva en helhetlig sikkerhetsledelse innebærer, eller hvorvidt en sikkerhetskultur er god eller dårlig? For mange ledere er organisasjonskultur sentralt, der sikkerhet blant annet knyttes til ledelsens mål og strategier. Men hvordan få en hel organisasjon til å følge ledelsens sikkerhetsmål og strategier? Hvordan kommuniserer ledelsen sikkerhet og sikkerhetskultur til sine ansatte? Og hvordan utøves sikkerhetskultur i praksis i en organisasjon eller ved en bedrift? I denne oppgaven har jeg prøvd å besvare noen av disse spørsmålene. Jeg har tatt utgangspunkt i Jotuns malingsfabrikk ved Gimle. Jotun er et internasjonalt konsern med 40 fabrikker i hele verden, der fabrikken ved Gimle utenfor Sandefjord var den første fabrikken og utgangspunktet for den ekspansjonen Jotun etter hvert fikk. Gimle-fabrikken opplevde en stor brann og eksplosjon i 1976, der seks mennesker omkom og 11 ble skadet, og ulykken har satt sitt preg på det sikkerhetsarbeidet Jotun ved Gimle har i dag. Dette har gjort det ekstra interessant å se på dagens sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur ved Gimle. Min hovedproblemstilling var følgende: Hvordan utøves sikkerhetsledelse, sikkerhetskommunikasjon og sikkerhetskultur ved Jotuns fabrikk på Gimle – fra ledelsens utvikling av sikkerhetsstrategier og målsettinger til medarbeiderens praktiske gjennomføring av sikkerhetsarbeidet? Videre var det fem delspørsmål som fulgte hovedproblemstillingen. Disse var: hvordan ledelsen utvikler og praktiserer sikkerhetsledelse, hvordan ledelsen formidler og kommuniserer sikkerhetsledelse, hvordan medarbeiderne oppfatter ledelsens fokus på sikkerhetsarbeidet, hvordan medarbeiderne praktiserer og gjennomfører sikkerhetsarbeidet, og til slutt hvordan brannen i 1976 har påvirket sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsledelse og sikkerhetskulturen ved dagens Jotun og fabrikken på Gimle. For å beskrive sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur ved Gimle-fabrikken, har jeg undersøkt og omtalt flere teorier og begreper som berører og tangerer sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur. Basert på disse teoriene har jeg utformet et eget analytisk rammeverk som metodeverktøy. Utgangspunktet har vært å se på hvordan ledelsen kommuniserer sine visjoner, strategier og målsettinger omkring sikkerhet til sine medarbeidere, og hvordan medarbeiderne igjen forstår, praktiserer og gjennomfører sikkerhet og sikkerhetsarbeidet i det daglige arbeidet. Metoden som jeg har anvendt, har vært å intervjue 20 informanter. Dette er personer i Jotuns styre, ledelsen ved Jotun Dekorativ (ledelsen som fabrikken ved Gimle ligger under), mellomledere med sikkerhets- og HMS-ansvar, samt ledelse og operatører ved Gimle-fabrikken. Gjennom en egen intervjuguide og utvalgte spørsmål, har jeg kommet frem til relevante kvalitative data og resultater, som igjen er analysert ved å anvende det analytiske rammeverket. Gjennom analysen av resultatene, har jeg kunnet si noe om dagens status angående sikkerhetsarbeidet, sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur ved Jotuns fabrikk på Gimle. Når det gjelder konklusjonene vedrørende sikkerhetsledelse og sikkerhetskulturen, kom jeg frem til at Jotuns fabrikk på Gimle fremdeles er preget av brannen i 1976. Ledelsen ved Jotun og Gimle har mye av sitt fokus på de store potensielle hendelsene, noe som har ført til en manglende sikkerhetsledelse omkring det daglige sikkerhets- og HMS-arbeidet i fabrikken. Dette har videre medført et noe manglende engasjement fra ledelsen for fabrikken på Gimle, og sviktende informasjon og sikkerhetskommunikasjon mellom nivåene. Dette har resultert i noe manglende sikkerhetskultur i fabrikken, spesielt hva gjelder interne brudd på regler og rutiner, manglende bruk av avvikssystemer, underrapportering og mangelfull praktisk bruk av verneutstyr. Når det gjelder forhold som Jotun og Gimle-fabrikken må bli bedre på for å inneha en helhetlig sikkerhetsledelse og en god sikkerhetskultur, har jeg valgt å oppsummere dette i fem utfordringer. Disse utfordringene er fremmet på bakgrunn av de manglene som kom frem gjennom resultatene fra intervjuene og analysen av disse. Disse utfordringene berører følgende hovedforhold/tema: 1. Kommunikasjon og kommunikasjonskanaler 2. Organisering og strukturering av HMS- og sikkerhetsarbeidet 3. Prosesser omkring HMS- og sikkerhetsarbeidet 4. Oppfølging av gjeldende regler og rutiner 5. Bruk av verneutstyren
dc.format.extent1452885 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.subjectsikkerhetsledelse
dc.subjectsikkerhetskultur
dc.subjectledelse
dc.subjectsikkerhet
dc.subjectkultur
dc.subjectkommunikasjon
dc.subjectJotun
dc.subjectGimle
dc.titleSikkerhetsledelse og sikkerhetskultur ved Jotuns fabrikk på Gimleen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [689]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record