Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Therese
dc.date.accessioned2009-11-09T14:48:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184462
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen
dc.description.abstractOvervekt er et stadig økende problem i samfunnet og Levekårsundersøkelsen fra 2008 (www.ssb.no) viser at en av fire nordmenn over 16 år nå er definert som overvektige. En av ti nordmenn er karakterisert som fete. For å kategorisere eller måle overvekt er det vanlig å bruke body mass index (BMI). Metoden går ut på at vekt deles på høyde opphøyd i annen. Dersom en er 1,70 høy og veier 60 kilo vil man få en BMI på 21. Har man en BMI som ligger på mellom 18,5 -24.9 så er man definert som normalvektig. Dersom man har mer enn 25 i BMI, er man definert som overvektig. BMI på 30 og over, vil si at man lider av fedme. Har man BMI over 35, lider man av sykelig/alvorlig fedme. Overvekt er ansett som en av de største helseutfordringene til den vestlige verden i dette århundret (.www.euro.who.int). Livsstilsykdommer som kan følge av overvekt er blant annet diabetes, hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk. Det er anslått at overvekt er ansvarlig for 2-8% av helsekostnadene i Europa, samt 10-38% av dødsfallene i samme område. (ibid). Bare i Norge har antall overvektige økt med 7 prosentpoeng fra 199-2008 (www.ssb.no) I en del yrker og på enkelte arbeidsplasser er det i dag krav til at man må vise til gyldig helseattest for å kunne arbeide innen bransjen. Dette innebærer at enkelte sykdommer eller tilstander vil kunne føre til at man ikke får eller at man mister helsesertifikatet etter at tilstanden er oppdaget. Sjøfart og petroleumsvirksomheten har tatt inn overvekt som en av tilstandene som skal vurderes ved en helseundersøkelse. I den forbindelse har Sjøfartsdirektoratet satt en begrensing på hvor høy BMI en sjømann kan ha. Dersom man har BMI som er på 35 eller over, så vil dette automatisk føre til at vedkommende ikke får helsesertifikat. Petroleumsvirksomheten har ikke satt en slik grense. Det er derfor interessant å se på om en standard som BMI kan overføres petroleumsvirksomheten. Problemstillingen som er stilt er som følgende;Helsesertifikat for offshorenæringen. Kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt? For å belyse problemstillingen er det valgt teorier knyttet til risikopersepsjon, barrierer og gode reguleringsbeslutninger. Bruken av BMI er omstridt og det viser også denne undersøkelsen. Selv om BMI er allmenn kjent og benyttet av flere ved vurdering av overvekt, så er det påpekt at BMI ikke sier noe konkret om tilstanden til den enkelte. Fordelen med bruk av BMI er at det blir satt en klar standard for hvor grensen går i forhold til overvekt og dette sikrer lik behandling og forutsigbarhet for den enkelte og for bedriftene. Men BMI sier ingenting om hvorvidt vedkommende kan mestre en evakueringssituasjon. Det er også poengtert at personer med lav BMI kan få problemer under evakuering på grunn av for eksempel dårlig fysisk form. Det største problemet med bruk av BMI ved vurdering av overvekt i en helsesertifikatordning er at det ikke er dokumentert at en BMI på 30 eller 35 vil kunne føre til problemer i en evakueringssituasjon. Når det gjelder hvilke sikkerhetssituasjoner en overvektig kan få problemer i så er livbåt og helikopter det som er fremtredende. Dette kan ha sammenheng med at de to evakueringsmetodene har vært omtalt i media og har fått mye oppmerksomhet i organisasjonen som kan ha innvirkning på opplevelsen av risiko. Det kan også ha sammenheng med at overvektige i denne situasjonen utgjør en fare for andre ansatte, ikke bare seg selv, og dette kan være en kilde til større risikopersepsjon. Til sammen 18 av 19 informanter mener at vurderingen av overvekt ved utstedelse av helsesertifikat ikke fungerer i dag. Personer med problematisk overvekt får reise ut, man kan gå til så mange leger man vil for å få helsesertifikat, det er ikke system for å melde inn udyktige og legene kjenner ikke industrien er noe av det som er påpekt som problematisk. Det mest fremtredende er allikevel mangel på retningslinjer som fører til ulik vurdering av overvekt. Legene må bruke eget skjønn og egen referanseramme og man ser at de ulike legene har ulik opplevelse av hvorvidt overvekt utgjør en risiko. Til tross for at legene er forpliktet til å sette seg inn i forholdene offshorevirksomheten før utstedelse av helsesertifikat, er det flere som ikke har tilstrekkelig kunnskap til det fysiske arbeidsmiljøet og de ulike evakueringsmidlene. Dersom overvekt ikke blir vurdert i henhold til forskriften, kan dette føre til at helsesertifikatordningen ikke fungerer som den barriere den er ment å være. Flere av informantene ønsker at ordningen med offshoreleger skal gjeninnføres. Dette begrunnes med at slike leger vil ha større kjennskap til bransjen, samt at man får en likere vurdering av overvekt. Problemstillingen stiller spørsmålet om BMI kan brukes som standard ved vurdering av overvekt. Svaret etter denne undersøkelsen synes å være nei Dette fordi at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at høy BMI, det vil si en BMI på 30 eller 35, vil medføre at personer får problemer i en evakueringssituasjon. De fleste av informantene som bruker BMI i dag, bruker dette sjelden alene da det sier for lite om tilstanden til vedkommende. BMI brukes da sammen med andre parametre som høyt blodtrykk, hjerte- og kar sykdommer, fysisk form og kondisjon. For at BMI skal kunne benyttes som en standard trengs det ytterligere forskning på dette området. Det er viktig å påpeke at det nå kommer nye livbåter som er godkjent for bruk inntil etthundre kilo. OLF påpeker også at kroppsvekt i denne sammenheng kan ha betydning for om enkelte vil kunne benytte frittfallslivbåtene som evakueringsmiddel. Hvor denne vektgrensen skal settes, bør undersøkes nærmere og denne vekten bør antakelig tas inn i helsesertifikatordningen. Dette fordi helsesertifikatet og evakueringsmidlene er barrierer som skal fungere sammen. Ved endringer i en barriere, livbåtene, må det også vurderes om det bør få konsekvenser for en annen barriere, helsesertifikatene.en
dc.format.extent1243733 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectsamfunnssikkerheten
dc.subjecthelsesertifikaten
dc.subjectoffshoreen
dc.subjectpetroleumsvirksomheten
dc.subjectbody mass indexen
dc.subjectBMIen
dc.subjectovervekten
dc.subjectrisikopersepsjonen
dc.subjectbarriereren
dc.subjectreguleringen
dc.titleHelsesertifikat for offshorenæringen : kan BMI benyttes som en indikator på en sikkerhetsrisiko ved vurdering av overvekt?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record