Show simple item record

dc.contributor.authorSirevåg, Monica Helen
dc.date.accessioned2009-09-30T13:32:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184478
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en studie som ser på implementering og opprettholdelse av terapeutisk mestring av pasienter med aggresjonsproblematikk (TMA), ved Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger (SUS). Formålet med studien er å få innblikk i ansattes meninger relatert til implementering og opprettholdelse av TMA ved to ulike organisasjonsenheter underlagt Psykiatrisk divisjon, Stavanger. Studien ser på psykiatrisk divisjon, Våland, kontra et distriktspsykiatrisk senter, hvilke likheter og forskjeller som finnes. Ved å belyse dette kan det fremkomme viktig kunnskap om hvordan TMA fungerer per dags dato. Dette kan igjen føre til innsikt i eventuelle tiltak for å øke sikkerheten til både pasienter og ansatte. TMA er et sikkerhetsverktøy som brukes ved divisjonen og hovedmålsettingen med TMA er forebygging av vold. Årlig skades mange ansatte ved SUS, og TMA brukes som et verktøy for å ivareta de ansatte sikkerhet. Blir organisasjonen er arbeidsplass ansatte er redde og blir skadet, kan sjukehuset risikere å miste mange ansatte og mye kompetanse. Det er benyttet en kvalitativ tilnærming med fokusgruppeintervju. Dette er basert på problemstillingen, som fokuserer på hvordan TMA implementeres og opprettholdes i Psykiatrisk divisjon. Et slikt sikkerhetstiltak er interessant å kartlegge sett i lys av en fokusgruppe ved et DPS kontra en fokusgruppe underlagt divisjonen på Våland. Utvalget består av ansatte ettersom det er de som bruker TMA i det daglige og som er bindeleddet mellom ledelse og pasient. Ulike funn som fremkommer diskuteres i lys av det teoretiske rammeverket. Sikkerhetskultur, læring, og kunnskapsoverføring mellom organisasjoner vektlegges. Funn fra studiet presenteres i tabeller for å gi en oversikt over like og ulike meningsytringer til de to fokusgruppene. Studien avdekket likheter og ulikheter hva gjelder implementering og opprettholdelse av TMA. TMA implementeres via ledelsen og nedover i organisasjonen. Ledelsen har det overordnete ansvaret mens det er de ansatte som opprettholder kompetansen i det daglige. Funn viser at TMA fungerer tilfredsstillende som et sikkerhetsverktøy på flere måter. Det er identifisert en rekke utfordringer med forbedringspotensial. Treningen bør være variert og TMA manualen trenger nødvendige tilpasninger. Manualen er et oppslagsverk som bør brukes avdelingsvis i det daglige TMA arbeidet. Det indikeres behov for strakstiltak hos ledelsen relatert til alarmbruk. I dag er det ikke tilstrekkelig med alarmer til alle ansatte. Opplæringen av TMA bør foregår ukentlig for å holde kunnskapen ved like. Faddere,ressurspersoner og TMA konsulenten fungerer som kunnskapsoverførere innad i organisasjonen. Overraskende var det ulikheter hva gjelder kjennskap til stillinger i organisasjonen relatert til TMA. Synergi, som er avviks- og rapporteringssystemet som benyttes, fungerer ikke tilfredsstillende. Det forekommer store mørketall relatert til å melde om skader og avvik. Fokusgruppene viser til at ledelsen avdelingsvis er positive til implementering og opprettholdelse av TMA kompetansen i hverdagen.en
dc.format.extent683049 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009en
dc.subjectterapeutisk mestringen
dc.subjectsikkerhetstiltaken
dc.subjectpasienter med aggresjonsproblematikken
dc.subjectTMAen
dc.subjectPsykiatrisk Divisjon Stavangeren
dc.subjectendringsledelseen
dc.titleImplementering av terapeutisk mestring av pasienter med aggresjonsproblematikk (TMA) : en studie av etablering og opprettholdelse av et sikkerhetstiltak ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehusen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record