Show simple item record

dc.contributor.authorSjøseth, Silje
dc.date.accessioned2010-09-08T12:50:01Z
dc.date.available2010-09-08T12:50:01Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184480
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen_US
dc.description.abstractStudien omhandler et stort og omfattende prosjekt innen oljesektoren hvor det skal bygges og installeres en ny innretning på et av de eksisterende feltene i Nordsjøen. Prosjektet innebærer samarbeid mellom operatør som har operatøransvar på feltet og leverandør som skal utføre hovedvekten av sammenkoblingen av de ulike modulene som innrettningen består av. For å få en effektiv levering av prosjektet med ønsket kvalitet innfører operatør et ”one-team” prinsipp. Dette endrer prosjektets struktur fra ulike team som arbeider med prosjektets ulike faser, sammenkobling, testing/verifisering, oppstart, drift og nedstenging til et kjerneteam bestående av de ulike teamenes ledere og et utvidet team bestående av ledere på lavere nivå og annet fagpersonell. Studiens fokus er planleggingsfasen som prosjektet nå er inne i og som strekker seg frem til prosjektets offshorefase starter 1. august 2010. Planleggingsfasen studeres med henblikk på samarbeid mellom operatør og leverandør, utvikling av sikkerhetskultur og systemer for ivaretakelse av HMS som skal være gjeldende under prosjektets offshorefase. Studien vil besvare følgende problemstilling: Kan en ”one-team” tilnærming mellom operatør og leverandør bidra til en felles og enhetlig sikkerhetskultur bestående av felles verdier og normer? For å besvare problemstillingen baseres studien på et teoretisk grunnlag bestående av utvikling av team, sikkerhetskutur og kjennetegn på high reliability organizations, samt teori om hvordan en kan studere kultur. Studien ser kultur i form av grunnleggende antakelser som er kulturens indre lag og består av dens kjerneverdier, verdier og normer i form av oppfattninger og preferanser som styrer atferd, samt artefakter som er kulturens synlige utrykk. Studien ser videre kultur bestående av de tre ulike perspektiver: integrering, differensiering og tvetydighet. Disse vil bli benyttet i studien for å se på hvilke områder det eksisterer integrert, differensiert og tvetydige meningsmønstre. Studien er en kvalitativ casestudie som baserer seg på datainnhenting i form av semi- strukturert intervju, uformelle samtaler, observasjon i form av deltakelse på møter og samlinger, samt dokumentgjennomgang. Det er innhentet informasjon på to ulike tidspunkt i for av intervju for å fange opp endringer...en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.subjectutvikling av teamen_US
dc.subjectsikkerhetskulturen_US
dc.subjectHROen_US
dc.titleSamarbeid mellom selskapsgrenser i utvikling og etablering av en enhetlig og felles sikkerhetskulturen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber111 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record