Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDavidsen, Helene
dc.date.accessioned2010-11-03T10:33:20Z
dc.date.available2010-11-03T10:33:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184516
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen_US
dc.description.abstractDet har vært store organisasjonsendringer innen både offentlig og privat sektor de siste ti årene. Trenden er at mange ønsker å få til en flatere organisasjonsstruktur med færre ledere og selvstyrte kunnskapsmedarbeidere som kan arbeide på flerfaglige arenaer. I denne oppgaven har jeg brukt Oljedirektoratet (OD) som case for å undersøke om det er områder som hemmer eller fremmer erfaringsdeling og læring i en organisasjon med flat struktur. Jeg vil også se på hvilke utfordringer organisasjonen har når kompetansestrategier skal implementeres og følges opp. OD har få ledere med flerfaglige selvstyrte lag der både rutineoppgaver og tidsbegrensede oppgaver utføres. I tillegg er det fem fagnettverk som skal ivareta at OD har den nødvendige kompetansen innen petroleumsrelaterte fagområder. Jeg har valgt å avgrense oppgaven til å undersøke fagnettverkenes funksjon i OD og problem-stillingen for oppgaven er: Hvilke utfordringer har en flat organisasjon som OD for å få til erfaringsdeling og læring gjennom fagnettverkene? For å kunne finne best mulig svar på dette har jeg utarbeidet tre forskningsspørsmål som skal belyses gjennom teori og empiri. 1. Er fagnettverkene gode arenaer for erfaringsdeling og læring? 2. Hvordan kan medarbeiderne i fagnettverkene motiveres til erfaringsdeling og læring? 3. Har fagnettverkene en synlig strategi for kompetanseutvikling? I det teoretiske rammeverket har jeg brukt læringsteoriene til Chris Argyris og Donald Schön (1996), Peter Senge (1991), Ikujiro Nonaka (1994) og David A Kolb. Teori om kompetanse-utvikling er i hovedsak hentet fra Linda Lai (2004) og Odd Nordhaug (2004 og 2007). Empirien er innhentet med en elektronisk spørreundersøkelse i fagnettverkene. For å kunne verifisere disse funnene ble resultatene brukt som grunnlag for syv semistrukturerte intervjuer av medlemmer fra fagnettverkene og ledelsen. Resultatene fra den kvantitative og kvalitative undersøkelsen viser at ODs organisasjons-struktur bidrar til at fagnettverkene oppleves som gode arenaer for erfaringsdeling og læring. De har utviklet positive holdninger til erfaringsdeling og dette motiverer medlemmene til å dele sin kompetanse. Faglig anerkjennelse er en viktigere belønningsfaktor og medlemmene opplever at de bidrar til allokering av kompetanse til hele organisasjonen. Medlemmene i fagnettverkene arbeider på flere arenaer og på tvers av organisasjonen, og opplever at ODs flate og fleksible struktur gir mange fordeler som fremmer erfaringsdeling og læring. Ledelsen har det overordnede ansvaret for ODs kompetanseutvikling. Fagkoordinatorene er delegert myndighet til å ha oversikt over kompetansebeholdningen i fagnettverkene, og gi råd til ledelsen om hvordan kompetansen kan utvikles for å oppnå både langsiktige mål og mål som er satt i ODs kompetansestrategi 2010-2014. Å få etablert synlige og sporbare systemer for oversikt over fagnettverkenes kompetanse er en utfordring organisasjonen har. Dette er et forbedringsområde som kan gi stor gevinst for både ledelsen, fagnettverkene og ODs organisasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.subjecterfaringsdelingen_US
dc.subjectlæringen_US
dc.subjectkompetanseen_US
dc.subjectmotiveringen_US
dc.subjectfagnettverken_US
dc.subjectflate organisasjoneren_US
dc.titleErfaringsdeling og læring i en flat organisasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber99 p.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel