Show simple item record

dc.contributor.authorRosø, Eirik
dc.date.accessioned2011-03-22T11:12:17Z
dc.date.available2011-03-22T11:12:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184544
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractNødmeldetjenesten er en del av den offentlige beredskapen som skal håndtere nødssituasjoner. Hovedoppgaven til tjenesten er å sikre publikum rask og riktig bistand i nødssituasjoner. Tjenesten er tredelt, med separate nødnummer for de ulike nødetatene: 110 (brannvesenet) 112 (politiet) 113 (helsevesenet) Siden 1960-tallet har det vært igangsatt en rekke utredninger og initiativer om nødmeldetjenestens oppbygning og organisering. Alle disse utredningene om initiativene har kommet fra overordnede myndigheter. Det har med andre ord vært ”top-down”-prosesser. Resultatene av disse utredningene og initiativene har vært svært begrensede. I de senere årene har det også kommet flere lokale/regionale initiativ for utvikling av nødmeldetjenesten (såkalte ”bottom-up”-prosesser eller ”grasrotprosjekter”): Sogn og Fjordane (Florø) Nord-Trøndelag (Namsos) Søndre Buskerud (Drammen) Vestfold (Tønsberg) De tre sistnevnte initiativene/prosjektene er utgangspunkt for denne studien. De har hatt helt eller delvis samlokalisering av nødmeldesentralene som målsetting. Grunnen til utelatelsen av Sogn og Fjordane er at helsevesenet ikke var deltager i dette samarbeidet. Av de tre analyseobjektene i studien er det kun prosjektet i Søndre Buskerud (SAMLOK) som er realisert. Studien er ikke ment å være en evaluering av de nevnte prosjektene. Den er heller ikke ment å være et partsinnlegg i debattene rundt felles nødmeldesentraler og felles nødnummer (som har klare og tette kontaktflater opp mot samlokalisering av nødmeldesentraler). Målsettingen er å se på de faktorene som påvirker samlokalisering av nødmeldesentraler, og søke å finne suksesskriterier og fallgruver i disse prosessene. Gjennom sin målsetting kan studien bidra til å være en del av beslutningsgrunnlaget for både lokale/regionale myndigheter som ønsker tettere samhandling og samarbeid nødmeldesentralene imellom, og for sentrale myndigheter som ønsker å utrede og vurdere samlokalisering som virkemiddel/strategi for utvikling av nødmeldetjenesten. Forfatteren har valgt følgende problemstilling for denne studien: Hvilke faktorer fremmer og hemmer samlokalisering av nødmeldesentraler i Norge? Forfatteren har relatert disse faktorene til fire teoretiske perspektiver: Målperspektivet Perspektivet om planleggingsrasjonalitet Perspektivet om motstand mot endring (endringsvegring) Et etisk perspektiv Disse perspektivene er presentert nærmere i kapittel 2. I tillegg til å se på de nevnte tre initiativene/prosjektene i Nord-Trøndelag, Søndre Buskerud og Vestfold har forfatteren også snakket med overordnede myndigheter (berørte departementer og direktorater) og fått vite om de deltok/deltar i de aktuelle prosjektene og deres holdninger til samlokalisering av nødmeldesentraler som et virkemiddel/en strategi for utvikling av nødmeldetjenesten. Funnene i studien (kapittel 4) er analysert og drøftet (kapittel 5) opp mot de nevnte fire teoretiske perspektivene. Forfatteren har i denne studien valgt en kvalitativ strategi. Utfordringen med kvalitative undersøkelser er den manglende anledningen til å generalisere funnene. Funnene i denne studien kan med andre ord ikke generaliseres og direkte overføres til andre prosjekter og initiativ enn de som er behandlet. Når det gjelder holdningene og meningene til departementene og direktoratene, forventes det disse er generelle og gyldig også for andre fremtidige regionale/lokale prosjekter under de politiske føringene som til enhver tid er rådende. ...en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.subjectdiskursetikken_US
dc.subjectomstillingsparadoksen_US
dc.subjectendringsvegringen_US
dc.subjectrasjonaliteten_US
dc.subjectmålperspektiven_US
dc.subjectnødetaten_US
dc.subjectsamlokaliseringen_US
dc.subjectnødmeldesentralen_US
dc.subjectsamvirkeen_US
dc.subjectnødmeldetjenesteen_US
dc.subjectsituasjonsfaktoreren_US
dc.titleSamlokalisering av nødmeldesentraler i Norge : en studie av faktorer som påvirker prosesseneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.source.pagenumber162 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record