Show simple item record

dc.contributor.authorRøyksund, Marie
dc.date.accessioned2011-09-15T16:52:30Z
dc.date.available2011-09-15T16:52:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184580
dc.descriptionMasteroppgave in Risk management and societal safetyen_US
dc.description.abstractBakgrunn: I de siste tiårene har det skjedd et radikalt teknologisk skifte i samfunnet. Kraftforsyningen er således intet unntak. Mens det tidligere var de ansatte som overvåket og betjente kraftstasjonene, fjernstyres anleggene i dag av komplekse IKT-systemer. Denne utviklingen har imidlertid utvidet trusselbildet, ved at eventuelle ”angrep kan gjennomføres når som helst, mot hvem som helst og fra hvor som helst” [13]. Faktum er at norske virksomheter og samfunnskritiske funksjoner, stadig oftere utsettes for kriminelle handlinger via de logiske kanalene [43]. Samtidig rapporteres det fra flere hold at informasjonssikkerheten er sviktende i mange bedrifter [45 og 46]. Formål: Hensikten med dette studiet har vært å få innblikk i hvordan kraftforsyningen opplever og håndterer cybertrusselen, hvilket utgjorde følgende problemstilling: Hvordan oppfatter kraftbransjen risikoen for angrep på driftskontrollsystemene, og hvilke faktorer kan ha betydning for valg av informasjonssikkerhetstiltak? Metode: For å svare på problemstillingen, er det valgt et eksplorativt forskningsdesign. Det er gjennomført seks dybdeintervjuer med aktører fra nettselskapene, samt et intervju med to representanter fra NVE. Resultat: Informasjonssikkerhet har i økende grad fått oppmerksomhet i kraftsektoren, mye p.g.a. at tilsynsmyndighetene har større fokus på denne sikkerhetsutfordringen. Kraftbransjen har dessuten dannet et sikkerhetsforum på eget initiativ, hvor spørsmål relatert til informasjonssikkerhet behandles. Kraftsektoren domineres av to yrkesdisipliner; IT og Elkraft. Empirien indikerer at de respektive fagtradisjonene har en ulik tilnærming til informasjonssikkerhet. Respondenter med IT-faglig bakgrunn rangerte bl.a. effekten av bevisstgjørende tiltak betydelig høyere enn de med Elkraft-faglig bakgrunn. Sistnevnte uttrykte derimot større tiltro til de teknologiske barrierene. Konklusjon: Kraftbransjen oppfatter det som lite sannsynlig at driftskontrollsystemet vil bli utsatt for målrettede dataangrep. Valg av informasjonssikkerhetstiltak foretas på bakgrunn av de ROS-analysene som foreligger, samt myndighetskrav og interne retningslinjer. I tillegg vil det aktuelle trusselbildet enkelte ganger være avgjørende for hvorvidt et tiltak blir iverksatt eller ikke. Bransjen etterlyser i den forbindelse mer effektive varslingsrutiner fra myndighetene. Det anbefales derfor at gjeldende praksis blir gjennomgått og vurdert – fortrinnsvis i samarbeid med kraftselskapene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;
dc.subjectkraftforsyningenen_US
dc.subjectdriftskontrollsystemeren_US
dc.subjectcyberkriminaliteten_US
dc.subjectrisikopersepsjonen_US
dc.subjectcollektiv sensemakingen_US
dc.subjectROS-analyseren_US
dc.subjectsamfunnssikkerheten_US
dc.titleInformasjonssikkerhet i kraftforsyningenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US
dc.source.pagenumber89en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [688]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record