Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarkved, Hanne
dc.date.accessioned2011-05-30T14:45:50Z
dc.date.available2011-05-30T14:45:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184632
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen_US
dc.description.abstractBetydelige mengder vitenskapelig arbeid har blitt publisert de senere år. Tiltross for dette viser det seg at man fremdeles har mer kunnskap om hva som leder til innovasjon, enn hvordan og hvorfor innovasjon oppstår. Tidlige ide og fortolkningsfaser i produktutvikling vektlegges gjerne mindre enn selve utviklingsprosessen. Formålet med denne studien har vært å sette fokus på analytisk og interpretiv (fortolkningsbasert) dimensjon i produktutvikling, og undersøke balansen mellom disse. Det har vært ønskelig at denne studien skal bidra til økt fokus på interpretive prosesser og øke kunnskapen om disses betydning i innovasjon. Studien er lagt opp som en teoriutviklende case studie. Det har blitt benyttet kvalitativ forskningsmetode. Pre - strukturerte åpne intervju av fire informanter, samt observasjoner og dokument analyse danner grunnlaget for empirien. Caset i studien var en produktutviklingsprosess i en liten enhet innenfor en innovativ virksomhet. Et eksisterende produkt innenfor helse skulle radikalt endres og videreutvikles. Problemstillingen handlet om å utforske og undersøke balansen mellom analytisk og interpretiv dimensjon i produktutviklingsprosessen. I studien ble det undersøkt hvorvidt interpretation (fortolkning) var en savnet dimensjon , og om denne ble formørket av analytiske prosesser. Det ble også lagt stor vekt på hvordan og i hvilken grad det var mulig å observere og identifisere fortolkningsprosesser i caset. Tvetydighet, konversasjoner og offentlig rom ble brukt som verktøy i denne sammenheng. Studien undersøker videre innovasjonsleders rolle og implikasjoner for denne i produktutviklingsprosessen. I tillegg la studien opp til å teste og undersøke om produktutviklingsprosessen i caset er i samsvar med Lester og Piores antagelser i forhold til analytiske og interpretive prosesser i innovasjon. Disse antakelsene er basert på deres bok INNOVATION (2004), og denne kan plasseres i det komplekse innovasjons perspektiv. Resultatene av studien viser at det er balanse mellom analytisk og interpretiv dimensjon i caset, og at produktutviklingsprosessen ikke drives profesjonelt og vanemessig. Interpretive faser kan observeres og identifiseres gjennom hele prosessen, også i analytisk fase. Denne dimensjonen oppfattes ikke som savnet, det observeres derimot et fruktbart gjensidig forhold mellom disse. Dette er ikke i samsvar med Lester og Piores antakelser. Tvetydighet, konversasjoner og offentlig rom ble gjennom hele prosessen observert og identifisert. Det viste seg imidlertid at disse ikke alltid kunne defineres som positive på den måten Lester og Piore påstår. Både tvetydighet og offentlige rom viste seg å hemme innovasjonen i flere situasjoner. Studien viser at innovasjonsledere i caset og i virksomheten er oppmerksomme på at interpretive prosesser er viktige i produktutvikling. Det synes som at det er en viss systematikk i hvem som ivaretar de to dimensjonene i prosessen . Konteksten spiller en rolle i denne sammenheng. Virksomheten er kjent for å ha fokus på innovative strategier. Denne studien gir virksomheten et speil på egen innovasjonsprosess og innspill til hvordan fremtidige prosesser kan bli innovative i enda større grad. Både ledelse og aktører som bidrar i produktutvikling bør forbedre og øke kompetansen i forhold til kommunikasjon når det samarbeides med eksterne aktører. Dette gjelder spesielt de kinesiske hvor det både var problemer i forhold til språk og kultur. I tillegg bør de bli bedre på å skape og opprettholde offentlige rom hvor utveksling av informasjon og fortolkningsprosesser kan foregå. Dette gjelder også i all hovedsak overfor eksterne aktører.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.subjectanalyseen_US
dc.subjectinterpretationen_US
dc.subjectfortolkningen_US
dc.subjectproduktutviklingen_US
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjectkonversasjonen_US
dc.subjecttvetydigheten_US
dc.subjectoffentlig romen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectprosess og prosjekt interpretationen_US
dc.titleAnalytisk og interpretiv dimensjon i produktutvikling : er interpretation en savnet dimensjon?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel