Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAskeland, Karina
dc.date.accessioned2011-09-10T10:08:56Z
dc.date.available2011-09-10T10:08:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184668
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen_US
dc.description.abstractDet finnes lite forskning som dreier seg om frivillige organisasjoner og ledelse av frivillige. Det er et høyst aktuelt tema med bakgrunn i at mange frivillige organisasjoner har utfordringer med lederrekruttering, samtidig som at de møter økende krav til kvalitetssikring og kompetanse fra de eksterne omgivelsene. Denne undersøkelsen har søkt å belyse hvilke krav og forventninger som stilles til to lederroller i en lokalforening i Norges Røde Kors. Dett har blitt gjort ved å undersøke hvilke krav og forventninger som møter lederrollene i deres omgivelser i organisasjonen (som er definert som overordna, sideordna, underordna og ansatt), hvordan disse stemmer overens med ledernes egne krav og forventninger, og hva som er gjort skriftlig. Det har også blitt gjort en sammenligning på tvers av de to lederrollene for å se om det er fellestrekk ved hva som kjennetegnes som god ledelse hos de to. Undersøkelsen er basert på 16 intervjuer med 15 frivillige og én ansatt i Haugesund Røde Kors. Det ble benyttet et kvalitativt undersøkelsesopplegg med kvalitative intervjuer med middels grad av strukturering som metode og utvalget har vært strategisk. Undersøkelsen har som mål å gi et bilde av nå-situasjonen og eventuelt sette søkelys på problemområder. Datamaterialet fra intervjuene har blitt transkribert og analysert ved hjelp av en temabasert datamatrise. Hovedfunn er at det er vanskelig å skille mellom krav og forventninger da informantene er forsiktige med å være ”storkrevende”. Det er også en svakhet ved operasjonaliseringen i undersøkelsen at ikke skille mellom de to begrepene har vært tydeligere fra starten av. Det er noe kryssende krav og forventninger fra ulike ståsteder i rollesettene til de to lederrollene, men alt i alt synes det å være god overensstemmelse mellom krav og forventninger fra omgivelsene og ledernes egne krav og forventninger. Det synes som at de to lederrollene har store handlingsrom for sin utøvelse av lederrollen. Lite er skriftlig, og ingen av de to rollene har stillingsinstrukser. Stillingsinstrukser kan være et nyttig verktøy for å tydeliggjøre krav og forventninger og gjøre de ulike aktørene i omgivelsene klar over gjensidige krav og forpliktelser. Likheter mellom de to rollene er at de begge kan betegnes som lederroller på det operative nivået. De har både elementer av å planlegge og organisere aktivitet og personalansvar. Sistnevnte kommer tydeligst frem i den ene rollen. Det er et håp at denne undersøkelsen kan være et bidrag til å bedre lederrekruttering og lederutvikling i frivillige organisasjoner, noe som kan føre til større trivsel og motivasjon hos den enkelte og samtidig være til nytte for samfunnet som helhet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.titleLederrollen i frivillige organisasjoner: "Hvilke krav og forventninger stilles til to lederroller i en lokalforening i Røde Kors?"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel