Show simple item record

dc.contributor.authorSirevåg, Monica Helen
dc.date.accessioned2012-09-25T07:23:30Z
dc.date.available2012-09-25T07:23:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184684
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuserer på rapporteringskultur ombord på et dykkerfartøy i et selskap i petroleumsindustrien. Formålet med studien er å identifisere hva som kjennetegner rapporteringskulturen ombord på et dykkerfartøy som går mellom norsk og britisk sektor, samt identifisere faktorer som kan bidra til å forklare rapporteringskulturen. Studien bygger på en eksplorerende, kvalitativ casestudie design. Intervju er benyttet som metode, både i form av dybdeintervjuer og ett fokusgruppeintervju med nøkkelinformanter som har kjennskap til caset. Nøkkelinformanter intervjues både fra onshore og offshore siden, hvor begge sider har inngående kjennskap til dykkerfartøyet. Totalt 17 informanter inngår i studien. Funn fra studien avdekker at fartøyets rapporteringskultur kjennetegnes av at innrapporterte hendelser, nesten ulykker og observasjoner meldes i rapporteringssystemet Synergi, men at hendelsene rapporteres inn for sent, lenge etter at hendelsene inntraff eller ble identifisert. Rapporteringskulturen kjennetegnes med fravær av stopp-kultur, som viser at etter risikoer er identifisert og hendelsen innrapportert så fortsetter bare jobben ombord. De stopper ikke opp. I tillegg avdekker studien at det eksisterer en syndebukkmentalitet ombord som bidrar til underrapportering. Informantene i studien uttrykker tydelig at det eksisterer mørketall knyttet til rapportering. Et annet sentralt funn er sviktende kommunikasjonen mellom de ulike aktørene onshore og offshore, samt dem imellom. Det har oppstått en mistillit mellom de ulike aktørene i prosjektet som har utviklet seg over tid, spesielt gjeldene siste året. Fartøyets informanter forteller om en generell følelse av å bli ignorert og oversett. Informantene ombord gir uttrykk for at de føler seg overvåket av onshore ledelsen. Slike forhold beskrives av flere informanter offshore til å ha negative innvirkning på rapportering samt manglende ”stopp kultur” ombord. Informantene offshore etterlyser tilbakemeldinger på innrapporterte hendelser, og uttrykker at motivasjonen for å rapportere svekkes. Flere uttrykker at de ikke ser hensikten med å rapportere. Faktorer som kan bidra til å forklare denne kulturen må ses i lys av sammenhenger mellom ulike nivåer i en kompleks virkelighet. Det vil si at faktorer på makro, meso og mikronivå i et samspill gjensidig vil kunne påvirke hverandre. Grad av kommunikasjon, tillitt/ mistillit og kultur mellom de ulike nivåene fremkommer som sentrale faktorer som bidrar til å forklare sider ved rapporteringskultur ombord på fartøyet. Regulering og lovgivning på myndighetsnivå legger klare føringer for norsk og britisk sektor relatert til lovpålagt rapportering. Empiriske funn avdekker at det eksisterer en opplevelse av kulturelle forskjeller på makronivå, samt på meso (organisasjons) nivå og mikronivå. Funnene i studien indikerer at selskapet og fartøyet i større grad bør tilstrebe en kommunikasjon som fremmer og bygger på gjensidighet og tillit mellom onshore og offshore. Det oppfordres til en tettere dialog mellom onshore og offshore ansatte med tydeligere kommunikasjonslinjer, bedre rutiner for feedback på innrapporterte hendelser, nesten ulykker og observasjoner. Det må arbeides for å etablere en felles oppfatning og forståelse om hva sikkerhet i arbeidet er og hvilke krav en må forholde seg til på norsk sokkel. Ledelsen ombord oppfordres til å vise større engasjement og opptre som gode forbilder som aktivt jobber med sikkerhet, hvor det oppfordres til å rapportere og hvor syndebukkmentaliteten bekjempes. Denne studien avdekker at det er flere faktorer som kan påvirke rapporteringskulturen ombord. Et sentralt funn er at man må se rapporteringskulturen i sammenheng mellom et makro, meso og mikro perspektiv, hvor de ulike nivåene samspiller og gjensidig vil påvirker hverandre. Denne studien har sine begrensninger innenfor de rammene som ligger for masterstudiet. Det hadde imidlertid vært interessant i en eventuell videre fortsettelse å studere det komplekse samspillet mellom de ulike nivåene og deres innvirkning på hverandre hva gjelder sikkerhet og rapporteringskultur.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectrapporteringskulturno_NO
dc.subjectrisikono_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectsikkerhetskulturno_NO
dc.title"I klemme mellom produktivitet og sikkerhet" - en casestudie av rapportering av hendelser på et dykkerfartøyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber118no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record