Show simple item record

dc.contributor.authorHelliesen, Hege
dc.date.accessioned2012-09-20T14:16:48Z
dc.date.available2012-09-20T14:16:48Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184686
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å se på HMS- systemet i hjemmesykepleien. Oppgaven har sett på hvilke arbeidsmiljømessige utfordringer to soner i hjemmesykepleien har i en og samme kommune. Oppgaven har sett på hvordan sonene har designet HMS- systemet, og hvordan sonene bruker HMS- systemet. Problemstillingen oppgaven er bygd rundt er; ”Hvordan blir HMS- systemet brukt i hjemmesykepleien, i forhold til arbeidsmiljømessige utfordringer?” Oppgaven er teoretisk forankret i teori omkring hjemmesykepleien, teori om HMS og organisasjonsteori. Metoden som er benyttet er kvalitativ metode. Videre er det benyttet en intensiv casestudie av to hjemmesykepleiesoner i en kommune. Innhenting av data er skjedd gjennom studier av HMS- dokumenter og dybde intervju av 12 informanter, hvorav fire jobber i ledende stillinger og åtte er ansatt som sykepleier eller hjelpepleier. Oppgaven søker svar på følgende forskningsspørsmål med utgangspunkt i problemstillingen: 1. Hvilke arbeidsmiljømessige utfordringer har man i hjemmesykepleien 2. Hvordan er HMS- systemet bygd opp? 3. Hvordan er HMS- systemet i praksis? De arbeidsmiljømessige utfordringene som kommer frem i oppgaven er ergonomiske utfordringer, utfordringer knyttet til tidspress og utfordringer knyttet til brukers selvråderett kontra arbeidstakers rett til et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette er utfordringer som teorien om emne, og kampanjen ”rett- hjem” som arbeidstilsynet ferdigstilte 2008, også peker på. Ved å analysere HMS- planer og foreta dybde intervju, har denne studien vist at -tiltros for at det er kjent utfordringer, er ikke HMS- systemet til de to sonene bygd opp slik at de tre arbeidsmiljømessige utfordringene er ivaretatt på en tilstrekkelig måte. HMS- systemet til sonene er bygd opp av Synergi som er avvikssystemet kommunen har implementert i hele organisasjonen og HMS- plan som er likt i de to sonene, og den ene sonen bruker personalmøte, HMS- ansvarlig og avdelingsleder, mens den andre sonen har faglunsj og HMS- gruppe. Gjennom studien fremkommer det at HMS- planen i Sone A er bygd opp dels omkring de arbeidsmiljømessige utfordringene som oppgaven peker på, mens Sone B ikke har med noe om de arbeidsmiljømessige utfordringene. I dybdeintervjuene fremkommer det at det er forskjell i bruk av Synergi, og de arbeidsmiljømessige utfordringer blir tatt opp gjennom uformell møtevirksomhet, Faglunsj i den ene sonen og personalmøte i den andre. Resultatet av studien viser at HMS- systemet ikke blir brukt optimalt i forhold til de arbeidsmiljømessige utfordringene sonene har. Dette til tross for at IK-HMS- forskriften har pålagt virksomheter å ha HMS- system som ivaretar utfordringer knyttet til sin virksomhet i 20 år.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norway
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectHMSno_NO
dc.subjecthjemmesykepleieno_NO
dc.subjectarbeidsmiljøno_NO
dc.subjectkulturno_NO
dc.subjectstrukturno_NO
dc.subjectIK- HMS- forskriftenno_NO
dc.subjectarbeidsmiljø
dc.titleHMS i hjemmesykepleien : hvordan ivaretas arbeidsmiljøetno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber73no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [691]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record