Show simple item record

dc.contributor.authorSimonsen, Katrine Fugelli
dc.date.accessioned2012-09-20T14:28:27Z
dc.date.available2012-09-20T14:28:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184698
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er organisasjonsfremsyn, hvor HR-avdelingen i Lyse er case. Dagens samfunn preges av hurtige endringer. For at organisasjoner skal overleve kreves det at de klarer å se endringer før konkurrentene og evner å tilpasse seg disse endringene på en god måte. I den forbindelse kan organisasjonsfremsyn være et nyttig verktøy. Fremsyn handler om å tenke på alternative fremtider, å diskutere og evaluere disse, samt å forme og skape fremtidene. Å skape en robust organisasjon ved at arbeidstakerne tenker, diskuterer og former fremtiden kan bidra til å posisjonere organisasjonen slik at den griper fremtidige muligheter og møter utfordringer i tide. Organisasjonsfremsyn handler med andre ord om strategier for å overleve. Problemstillingen jeg har valgt å undersøke nærmere er; Hva kjennetegner HR i Lyse i 2030? Hensikten med oppgaven er todelt. For det første håper jeg studien vil gi et bilde av hva som kjennetegner HR-avdelingen i Lyse i 2030. Studien tar sikte på å bidra til generering av informasjon knyttet til fremtidens arbeidsliv og hvordan HR best kan tiltrekke og ivareta nødvendig kompetanse. Forskningsspørsmålene er som følger; Hva kjennetegner HR i Lyse i dag? Hva mener informantene kjennetegner idealbildet av HR i 2030? Hvilke alternative fremtidsbilder kan de se for seg? Hva kjennetegner fremtidens arbeidstakere? Hvilke trender og drivkrefter er det som kan være med på å påvirke fremtidens HR? Og hvordan kan HR i Lyse best møte interne/eksterne utfordringer for en langsiktig tilpasning til idealbildet av HR i 2030? I tillegg ønsker jeg å få en bedre forståelse for hvordan det å tenke, diskutere og forme fremtiden kan bidra til å skape en robust HR-avdeling i Lyse. Studien foreslår derfor også tiltak for hvordan HR i nåtid konkret kan forme fremtiden. For å belyse den valgte problemstillingen har jeg tatt utgangspunkt i sentral teori knyttet til fremsyn, HR og organisasjonsendring. Studien er en kvalitativ casestudie. Og metoden jeg har benyttet er fokusgruppeintervjuer bestående av seks informanter og en moderator som deltok til to intervjuer. Utvalget har følgende kontrollegenskaper; alle seks er ansatt i Lyse i dag, de kjenner til HR og de har et ønske om å bidra til å gjøre HR mer robust. Bruddegenskapene er blant annet plassering i konsernet og kjønn. Jeg har bevisst valgt informanter som kan se på problemstillingen med ulike perspektiv og dermed gi utfyllende innspill. Siden dette er en casestudie vil ikke funnene kunne generaliseres til å gjelde andre organisasjoner, men forhåpentligvis vil de kunne bidra til teoretisk generalisering. Jeg håper andre finner inspirasjon i denne oppgaven og eventuelt bygger videre på min studie. Informantene ga innspill til hva som kjennetegner HR i Lyse i dag, til byggingen av idealbildet av HR, og til hvilke drivkrefter og tiltak som påvirker HR og som dermed kan ha noe å si for fremtidens HR. I det fremtidige idealbildet har Lyse et omdømme for å ha god ivaretakelse av de menneskelige ressursene, noe som er avgjørende for at arbeidstakere ønsker å jobbe i konsernet. Idealbildet, eller visjonen, kjennetegnes av at HR-avdelingen jobber strategisk, er proaktiv, tilpasningsdyktig, og unnværelig i det operasjonelle. Drivkreftene er først og fremst samfunnsøkonomien, endrede arbeidstakerkjennetegn og et multikulturelt arbeidsmiljø. Et sentralt funn er at informantene mener idealbildet de har beskrevet bør kunne oppnås på kortere tid enn 18 år, og anslår at visjonen bør være en realitet i løpet av et tidsperspektiv på 5 til 10 år. Til tross for at fremtiden fortsatt er usikker, kompleks og tvetydig, vet HR-avdelingen hva de skal se etter og følge nøyere med på. HR-avdelingen vet hva som bør gjøres i dag for å komme et steg nærmere idealbildet av HR i 2030. Ved å koble empiri og teori er det tydelig at HR-avdelingen har et stort mulighetsrom, og at tiltakene HR iverksetter i dag kan være med på å påvirke fremtiden. Avslutningsvis presenteres konkrete forslag til tiltak som kan iverksettes for å være bedre rustet for de utfordringer og muligheter fremtiden måtte bringe.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectHRno_NO
dc.subjectfremsynno_NO
dc.subjectpersonalledelseno_NO
dc.subjectorganisasjonsendringno_NO
dc.subjectkompleksitetsperspektivno_NO
dc.titleHva kan kjennetegne Human Resources i 2030? En fremsynsstudie med HR-avdelingen i Lyse som case.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [872]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record