Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Marianne Caroline Håland
dc.contributor.authorHaugland, Helen
dc.date.accessioned2012-09-24T13:04:16Z
dc.date.available2012-09-24T13:04:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184708
dc.descriptionMaster`s thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Bygg- og anleggsbransjen ligger ”på topp” når det gjelder antall registrerte skader og ulykker. Underrapportering av ulykker er utbredt i bransjen. Også ledelsen i Frøiland Bygg uttrykker bekymring for underrapportering innad i bedriften. Dette kan medføre feilaktig statistikk og utgjøre et mangelfullt grunnlag for læring. Resultatet kan bli at viktige forebyggende sikkerhetstiltak ikke implementeres i bedriften. Formål: Frøiland Bygg har en ambisjon om å etablere et mer systematisert HMS system. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) vektlegger betydningen av informasjon og medvirkning i sikkerhetsarbeidet. I denne sammenheng er målet å studere hvordan Frøiland Bygg kan skape en mer effektiv rapporteringskultur ved hjelp av tiltak som baserer seg på informasjon og kommunikasjon. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling formulert: Hvordan kan informasjon og kommunikasjon øke ansattes motivasjon for å rapportere avvik og uønskede hendelser? For å belyse problemstillingen har vi studert bedriftens håndtering av sikkerhetsinformasjon, og praksis for rapportering av avvik og uønskede hendelser. Metode: I oppgaven har vi anvendt et forskningsdesign med semistrukturerte intervjuer av 11 personer i Frøiland Bygg, herav tre ledere og åtte ansatte. Resultat: Funnene tilsier at det generelt sett er relativt stor grad av tillit og åpenhet (takhøyde) i bedriften. Dette tyder på at mye ligger til rette for toveis kommunikasjon mellom ledere og ansatte. Likevel viser resultatene at bedriften har noen utfordringer når det gjelder sentrale forhold som kan påvirke ansattes motivasjon for å rapportere, herunder tillit i forbindelse med rapportering, ansattes forståelse av rapporteringens hensikt og tilbakemeldinger fra ledelsen. Konklusjon: Det kan være hensiktsmessig for bedriften å sette inn tiltak i forhold til hvordan sikkerhetsrelatert informasjon kommuniseres. Tiltak som dreier seg om å kommunisere rapporteringens hensikt og å gi de ansatte tilbakemeldinger er også sentrale i våre anbefalinger. Involvering av ansatte vil være viktig for deres kunnskap, forståelse og eierforhold til rapporteringen og kan være avgjørende for motivasjonen til å rapportere.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectmedvirkningno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectrapporterende kulturno_NO
dc.subjectbygg- og anleggsbransjenno_NO
dc.subjectHMSno_NO
dc.titleRapporteringskultur i Frøiland Byggno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber71no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1384]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record