Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjersti, Lande
dc.date.accessioned2013-04-09T09:59:33Z
dc.date.available2013-04-09T09:59:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184748
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementno_NO
dc.description.abstractDenne studien sikter på å bidra til en relativt ny tradisjon innen institusjonell forskning som har fokus på de idémessige sidene og meningsskapende prosesser i organisasjoner (Zilber, 2008). Fokus for denne studien er den meningsskaping som skjer i det idéer søkes overført til en organisasjon. Det vitenskapsteoretiske grunnlag for studien er sosialkonstruksjonismen. Studiens problemstilling er tredelt: 1. Hvordan ble idéen LØFT en del av organisasjonens virkelighet? 2. Hva ved idéen LØFT var betydningsfullt for at den ble tatt inn i organisasjonen? 3. Hva skjer med organisasjonen i møte med idéen LØFT? Idéen LØFT, Lølsningsfokusert tilnærming, ble valgt fordi forsker har kunnskap om og interesse for denne idéen. Studien har en abduktiv forskningsstrategi, med en fenomenologisk tilnærming. Fenomenologien peker på en interesse for å forstå sosiale fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av informantene. Fenomenologien går ut fra den forståelse at den virkelige virkeligheten er den mennesker oppfatter (Kvale, Brinkmann, Anderssen, & Rygge, 2009) Dette var bakgrunnen for at narrative, kvalitative dybde-intervjuer ble valgt for å få innblikk i den idébaserte endringsprosessen medlemmene hadde vært en del av. Det ble gjennomført to enkelt intervjuer med henholdsvis virksomhetsleder og avdelingsleder samt to intervjuer i grupper, med tilsammen 8 ansatte. Det ble valgt gruppeintervjuer ut fra det sosialkonstruksjonistiske prinsipp at vi definerer vår virkelighet sammen med andre mennesker. Den ene gruppen hadde vært deltakere på selve endringsprosjektet, mens den andre gruppen besto av ansatte som har startet i organisasjonen i etterkant av prosjektet. Hensikten med dette var å se om og hvordan de ble presentert for idéen LØFT. Intervjuene ble transkribert av forsker. Dataene ble redusert og analysert etter metoden systematisk tekstkondensering (Malterud, 2011). De resultater som fremkom gjennom denne prosessen blir presentert og tolket innenfor en sosialkonstruksjonsistisk ramme med fokus på språkets virkelighetsskapende funksjon i en idébasert endringsprosess. Informantene beskriver organisasjonens endringsprosjekt som en meningsskapende prosess som i stor grad har resultert i en felles forståelse som er basert på LØFT (Lock & Strong, 2010). Informantenes fortellinger gir grundig beskrivelse av hvordan signifikante andre, samtalesystemer, bevisst bruk av språk og det å sette en idé på agendaen har betydning i en idébasert endringsprosess. Informantene forteller at idéen ga gjenklang i deres eksisterende antagelser, holdninger og handlinger, og falt dermed innenfor deres eksisterende forståelseshorisont (Lock & Strong, 2010) Flere trekker frem at idéen ga mening. I følge Zilber (2008) er mening ikke noe som finnes «der ute», mening er sosialt konstruert, og mening er deltakende i den sosiale konstruksjonen av institusjoner. I møte med idéen LØFT gjennom utallige samtaler, over lang tid og for alle medlemmer i organisasjonen har en modifisert virkelighetsdefinisjon blitt etablert. Idéen har blitt institusjonalisert og overføres til nye medlemmer i en normativ form. Denne studien bidrar til at sosialkonstruksjonismens begreper om idémessig endring via virkelighetsdefinisjoner og hvordan språk skaper virkelighet får konkrete, erfaringsnære beskrivelser. Samtidig har de erfaringer som er gjort i organisasjonens endringsprosjekt overføringsverdi til andre organisasjoner som skal i gang med en idébasert endringsprosess.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectendringsledelseno_NO
dc.subjectendringno_NO
dc.subjectLØFTno_NO
dc.subjectsosialkonstruksjonismeno_NO
dc.subjectidéno_NO
dc.titleLØFT som endringsimpuls : en idébasert endringsprosess sett i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel