Show simple item record

dc.contributor.authorHoff, Gunvor
dc.contributor.authorKrunenes, Maria
dc.date.accessioned2013-09-11T11:05:08Z
dc.date.available2013-09-11T11:05:08Z
dc.date.issued2013-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184858
dc.descriptionMaster's thesis in Risk management and societal safetyno_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Petroleumsvirksomhet innebærer potensial for ulykker med alvorlige konsekvenser på mennesker, miljø og materielle verdier. Innenfor norsk regelverk er det lovpålagt at operatørselskapene, eller andre ansvarlige, gjennomfører kvantitative risikoanalyser (QRA) i ulike faser av en installasjons levetid. En QRA skal etablere et risikobilde av plattformen, og gi et underlag for å kunne ta gode risikobaserte beslutninger. For at arbeidstakere skal få mulighet til å ha en innflytelse på sin egen arbeidssituasjon bør de gjøres kjent med innholdet i en QRA, samt hvilken betydning resultatene har for utførelsen av deres arbeid. Formål: Et mellomstort operatørselskap i Norge har sett behov for å belyse utfordringene med å presentere QRA til offshorearbeidere. I denne sammenheng er målet med studien å undersøke hvordan operatørselskapet kan gi arbeiderne på en oljeinstallasjon bedre innsikt i QRA slik at de kan få en økt forståelse for hvilken betydning resultatet har for dem i praksis. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling formulert: Hvordan kan ledelsen i et operatørselskap formidle kvantitative risikoanalyser slik at offshorearbeidere kan oppnå en økt forståelse for risikobilde? Design og metode: For å belyse problemstillingen har det blitt gjennomført en case studie, der en oljeinstallasjon blir brukt som objekt for undersøkelsen. Studiens er basert på en kvalitativ tilnærming der det har blitt gjennomført intervjuer av sentrale aktører i operatørselskapet, samt intervju av offshorearbeidere ved installasjonen. Vi har også utført en mindre dokumentanalyse, og har hatt samtaler med andre aktører innen risikostyring. Resultat: Studiens funn tilsier at det er et sprik mellom ledelse i operatørselskapet og arbeiderne på oljeinstallasjonen i forhold til deres kompetanse til QRA. Dette tyder på at operatørselskapet kan ha nytte av å tenke alternativt i forbindelse med formidlingen av QRA. Resultatene viser at dagens formidling fungerer relativt godt i forhold til å informere offshorearbeiderne om QRA. Den kan imidlertid komme til kort med å gi arbeiderne økt forståelse for risikobilde, i den forstand at den sier noe om dens betydning for utførelsen av arbeidet. Risikobilde som blir presentert kan oppleves for abstrakt for mange, både blant onshore og offshoreansatte. Konklusjon: Det kan være hensiktsmessig at operatørselskapet setter mål for formidlingen samt analysere mottakerne, og ut i fra dette velger en passende kommunikasjonsstrategi. En økt forståelse av risikobilde vil bety at offshorearbeiderne ser sammenhengen mellom analysens resultater og hvilken betydning det har for utførelsen av arbeidsoppgaver. Studien konkluderer med at PowerPoint presentasjoner kan være et nyttig kommunikasjonsverktøy ut fra formålet om å gi generell informasjon. Dersom en ønsker at formidlingen skal bidra til en læringsprosess, er det viktig at PowerPoint brukes på en riktig måte, og suppleres med alternative metoder som kan fremme mer dialog, involvering og tillit. For å fremme økt forståelse for risikobilde vil gruppearbeid og samhandling være sentrale virkemidler.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;
dc.subjectsamfunnssikkerhetno_NO
dc.subjectkvantitative risikoanalyserno_NO
dc.subjectformidlingno_NO
dc.subjectusikkerhetno_NO
dc.subjectrisikopersepsjonno_NO
dc.subjectrisikokommunikasjonno_NO
dc.subjectorganisatorisk læringno_NO
dc.titleHvordan formidle kvantitative risikoanalyser til offshorearbeidere?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber98 + vedleggno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [644]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record