• «Ondskap i mellommenneskelige og profesjonelle kontekster» 

      Dahlberg, Camilla (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2019;, Master thesis, 2019-06-03)
      Jeg har i min masteroppgave benyttet meg av en begrepsteoretisk metode for å besvare min problemstilling, og mitt vitenskapsteoretisk ståsted under oppgaven er realisme. Min oppgave har undersøkt fenomenet ondskap og jeg ...