Show simple item record

dc.contributor.authorMolland, Birgit
dc.date.accessioned2011-10-31T13:11:44Z
dc.date.available2011-10-31T13:11:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185025
dc.descriptionMaster's thesis in Social workno_NO
dc.description.abstractOppgavens tema er ivaretakelse av personvern overfor langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Problemstillingen er: Hvordan opplever langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp informasjonsinnhenting og informasjonsflyt i møte med hjelpeapparatet? Oppgaven bygger på data, innhentet gjennom kvalitativ forskningsmetode, og individuelle intervju. I tillegg er det gjort utstrakt bruk av data fra delprosjektet i samarbeid med Universitetet i Stavanger, brukere og sosialtjenesten, HUSK – Stavanger regionen. ”Personvern for mottakere av tjenester og stønader i NAV”( Endresen m.fl. 2010). Den teoretiske tolkningsrammen er bygget på fenomenologi, hermeneutikk og sosialkonstruktivisme. Resultatene fremkommer ved at jeg beskriver hva som fremkom i intervjuene, ut fra både teori og datastyrte kategorier, fortolkninger basert på mine refleksjoner om hvordan dette kan forstås, sammenholdt med relevant forskning og kjent nyere litteratur om tema. De viktigste funnene er: • Mine informanter, som er langtidsmottakere av sosialhjelp vet ikke hva som kan innhentes av informasjon om dem. De vet heller ikke hva hjelpeapparatet har av informasjon om dem, og hvordan denne informasjonen utveksles med andre. • Brukerne opplever at det ikke eksisterer taushetsplikt innad i hjelpeapparatet som det spørres om erfaringer fra, dvs. kommunal sosialtjeneste/NAV. • Det er en forståelse av at legen har en annen strengere taushetsplikt enn resten av hjelpeapparatet. • Når det gjelder hva som er sensitive opplysninger, fremkommer det at økonomiske opplysninger ikke oppfattes som sensitive. Det kan virke som om helseopplysninger er av en annen karakter og oppleves mer sensitivt. • Flere opplever at informasjon om dem ikke blir lest av saksbehandler, og det oppleves dermed som noe tilfeldig på hvilke grunnlag og ut fra hvilke opplysninger avgjørelser blir tatt. • Langtidsmottakere av sosialhjelp tar i bruk ulike strategier, for bl. a å motvirke opplevelse av avhengighet, avmakt og skam. • Å fortelle sin historie kan virke som en viktig strategi for langtidsmottakere av sosialhjelp, og brukes for å motvirke en opplevelse av skam, avhengighet og avmakt, og synes som vesentlig for å få hjelp. • Langtidsmottakere av sosialhjelp opplever at de ikke har andre valg enn å gi og dele informasjon, og å fortelle, for å få hjelp og tjenester. • Den personlige kontakten oppleves som viktig.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IS/2011;
dc.subjectsosialtjenesteno_NO
dc.subjectNAVno_NO
dc.subjectlangtidsmottakere av sosialhjelpno_NO
dc.subjectpersonvernno_NO
dc.subjectinformasjonsinnhentingno_NO
dc.subjectinformasjonsflytno_NO
dc.subjectsosialt arbeidno_NO
dc.title"Jeg vet ikke hva de vet om meg, men mappen min er ganske stor"- Hvordan opplever langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp informasjonsinnhenting og informasjonsflyt i møte med hjelpeapparatet?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record