Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTømmerås Selsvik, Jon
dc.contributor.authorVold, Merete
dc.date.accessioned2017-10-05T12:53:05Z
dc.date.available2017-10-05T12:53:05Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458748
dc.descriptionMaster's thesis in Risk managementnb_NO
dc.description.abstractI denne oppgave ser en på hvilke utfordringer fiskefartøy har ved implementering og håndtering av ISM (International Safety Management)-koden, og hvilke faktorer i ISM-koden som kan bidra til økt sikkerhet for fiskefartøy. ISM-koden er en forskrift som fra 01.07.16 ble innført for fiskefartøy over 500 bruttotonnasje. Koden er vedtatt gjennom IMO (International Maritime Organization), og fastsatt gjennom SFD (Sjøfartsdirektoratet), som har besluttet å implementere ISM-koden for fiskefartøyene (Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m, 2014). Hensikt med koden er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av menneskeliv og unngå skade på miljøet (Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m, 2014). ISM-koden krever et sikkerhetsstyringssystemet og prosesser for kontinuerlig forbedring. Systemet skal være et verktøy som skal bidra til en sikker arbeidsplass gjennom god praksis for arbeidsoperasjoner, øvelser, godt vedlikehold og utvikling av mannskapets kunnskaper og ferdigheter (Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for skip m.m, 2014). Det er benyttet et kvalitative casestudie design hvor halvstrukturert dybdeintervju er benyttet som metode. Det er gjennomført seks intervju (tre personintervju og tre gruppeintervju) med ti informanter fra SFD (Sjøfartsdirektoratet), fiskerederier og interesseorganisasjon. Basert på empiriske funn kan en trekke tydelige paralleller mellom rederienes utfordringer. Det fremkommer manglende forståelse og kunnskap for ISM-koden, og basert på de empiriske funnene kan det synes som om ledelsens holdninger er knyttet til organisasjonenes manglende motivasjon. Dette kan muligens forklare utfordringene knyttet til ansattes manglende motivasjon for ISM-koden og systemet som er implementert. Også ISM-kodens størrelse og generalitet gjør det svært utfordrende for rederiene å vite om rederiet er i samsvar med ISM-kravene. Utfordringer knyttet til ekstra arbeid om bord både under og etter implementeringsprosessen, samt ekstra kostnader ligger som potensielle bakenforliggende utfordringer. Fra empirien fremkommer det at avvikshåndtering og analysering for å forhindre gjentakelser kan forbedre sikkerheten da analysen kan medføre ny gjennomgang av risikoanalysene/vurderingene. Prosedyrer, sjekklister, risikoanalyser/vurderinger, vedlikehold, og revisjoner blir nevnt av både SFD, rederi og interesseorganisasjon som faktorer som kan bidra til økt sikkerhet. Det fremkommer fra SFD at kravet om revisjon og det at fiskefartøy blir revidert er den faktoren som vil øke sikkerheten mest. Dette fordi rederiene vil få veiledning og innspill til forbedringer under revisjoner, noe som gjør dem forplikta til å lage et system som fungerer. Rederiene mener faktorene over kan bidra til mer kontroll og oversikt over fartøyet, noe som kan gjøre det enklere å kontroller enkelt elementer, samt planlegge og utføre vedlikehold. Det er ulik meninger om hvilken gevinst implementering av ISM-koden vil gi, og rederiene forutser ikke at implementeringen vil gi drastiske endringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Samtidig er rederiene samstemt om at implementeringen av ISM-koden er riktig vei å gå, og et rederi har uttalt følgende: «Vi må jo ha det på stell.. vi vil jo hjem vi og.»nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;
dc.subjectISM-kodennb_NO
dc.subjectsikkerhetnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectimplementeringnb_NO
dc.subjectkulturnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjectrisikostyringnb_NO
dc.subjectsikkehetsledelsenb_NO
dc.titleUtfordringer ved implemetering og håndtering av fiskefartøynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel