Show simple item record

dc.contributor.advisorØgaard, Torvald
dc.contributor.authorRommetvedt, Halvar
dc.date.accessioned2018-10-17T12:12:48Z
dc.date.available2018-10-17T12:12:48Z
dc.date.issued2018-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568484
dc.descriptionMaster's thesis in Business Administration: Executive MBAnb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hva det er som påvirker jobbtilfredsheten hos medarbeidere i Skangas AS. Dette er belyst på ved hjelp av den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det er også blitt rettet et blikk på denne undersøkelsen i seg selv for å finne ut om den er et egnet verktøy for nettopp dette. Medarbeiderundersøkelsen er selve datagrunnlaget i denne oppgaven og samtlige ansatte fikk anledning til å respondere på den. I denne studien er det medarbeiderundersøkelsen gjennomført i 2017 som benyttes. Det var 68 respondenter i undersøkelsen noe som gir en svarprosent på 89,5 %. Man har altså her en liten populasjon med frafall, noe som gjør det utfordrende å få analyseresultatene signifikante. Datagrunnlaget er blitt testet med tanke på validitet og reliabilitet og resultatet av disse analysene er at man må være kritisk til undersøkelsens grad av validitet. Det kan virke som om det er overlapping mellom både begrepene og dimensjonene som benyttes i medarbeiderundersøkelsen. Hovedformålet med studien forsøkes svart på ved hjelp av en regresjonsanalyse. Mine fem forskningshypoteser går ut på at begrepene credibility, respect, fairness, pride og camaraderie alle har positiv sammenheng med jobbtilfredshet. Disse begrepene kommer fra medarbeiderundersøkelsen og er forsøkt knyttet til eksisterende teori innen motivasjon og jobbtilfredshet. Resultatet i første regresjonsmodell bekrefter utfordringene med dataenes validitet og dette medfører at det kjøres to nye regresjonsmodeller hvor hhv. credibility og respect utelates. Man sitter til slutt igjen med en modell bestående av respect, fairness, pride og camaraderie. Denne modellen har en høy forklaringsgrad (R^2) på 0,729 og resultatet gir støtte til alle forskningshypotesene, men i svært varierende grad. Respect og Pride får hhv. klar og middels positiv støtte med betaverdier på 0,610 og 0,253. Fairness og camaraderie får positiv, men svak støtte med betaverdier på hhv. 0,031 og 0,181. Jeg konkluderer dermed med at resect og pride er det som påvirker jobbtilfredsheten mest for de ansatte i Skangas ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2018;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectjobbtilfredshetnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectregresjonsanalysenb_NO
dc.subjectforklaringsfaktorernb_NO
dc.titleTilfreds på jobben? En studie av forklaringsfaktorer og undersøkelsesoppleggnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal