Show simple item record

dc.contributor.advisorIakovleva, Tatiana Aleksandrovna
dc.contributor.authorGolf, Stina Hetland
dc.date.accessioned2019-01-09T12:34:45Z
dc.date.available2019-01-09T12:34:45Z
dc.date.issued2018-05-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579954
dc.descriptionMaster's thesis in Business Administration: Executive MBAnb_NO
dc.description.abstractFormålet med dette studiet er å belyse innovasjonsprosessen i et høyteknologisk miljø, først og fremst med tanke på hvordan man kan oppnå effektiv styring, gitt den usikkerhet og kompleksitet som eksisterer. Et viktig aspekt vil i tillegg være å vurdere om ulike læringsorienterte tilnærminger i tidlig fase av et prosjekt, kan være med å redusere usikkerhet og på denne måten bidra til en mer effektiv innovasjonsprosess. I en konkurransesituasjon som preges av globalisering, intensitet og dynamikk er det stadig press på å levere nye produkter hurtig til markedet for å skape konkurransefortrinn. I tillegg er det viktig at produktene utvikles på en produktiv måte og at de innfrir kundens behov og forventning. Disse elementene er med å avgjøre om man har oppnådd en effektiv innovasjonsprosess. Hoved forskningsspørsmålet som fremstilles i denne oppgaven er: Hvordan oppnå effektiv styring av innovasjonsprosjekter? Studiet analyserer 4 ulike innovasjonsprosjekter i en høyteknologisk bedrift. Disse innovasjonsprosjektene skiller seg fra hverandre ved at de har varierende grad av usikkerhet knyttet til marked og teknologi. Ett av prosjektene som studeres er av typen radikal innovasjon (høy usikkerhet) og tre av de andre prosjektene er av type evolusjonær innovasjon (medium usikkerhet). Formålet er å studere hvordan disse prosjektene ble styrt og identifisere faktorer som var med å påvirke innovasjonsprosessen med hensyn på hurtighet og produktverdi. Kvalitative metoder benyttes for å innhente datagrunnlaget til avhandlingen og blant disse er deltagende observasjon, intervjuer og uformelle samtaler. Resultatene i dette studiet indikerer at ulike typer innovasjoner, krever ulik grad av struktur og fleksibilitet for å oppnå en effektiv produktutviklingsprosess. Konklusjonen er at dess større grad av usikkerhet innovasjonen er beheftet med, dess større grad av læring og tilpasning bør prege produktutviklingsprosessen. Det eksisterer særlig potensiale for effektiviseringsgevinst i startfasen ved å ta i bruk læringsorienterte tilnærminger, i form av målbevisste aktiviteter knyttet til læring og tilegnelse av kunnskap, men dette er imidlertid kontekstavhengig. Nøkkelord: radikal innovasjon, evolusjonær innovasjon, usikkerhet, «The Fuzzy Front End», læringsorienterte tilnærminger, effektiv produktutviklingsprosess  nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HH/2018;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.titleEffektiv styring av innovasjonsprosjekternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal