Show simple item record

dc.contributor.advisorBlindheim, Bjørn-Tore
dc.contributor.authorGoncalves, Joana Carina Skarpodde
dc.contributor.authorTønset, Tuva Skei
dc.date.accessioned2019-10-14T08:55:45Z
dc.date.available2019-10-14T08:55:45Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621883
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementnb_NO
dc.description.abstractI løpet av det siste tiåret, har omstillinger i virksomheter økt i hyppighet. Hele samfunnet endrer seg i en økende takt, med blant annet større og færre konsern, flere sammenslåinger og større mobilitet blant ansatte. På grunn av at vi lever i en tid der omstillinger er helt nødvendig for å sikre overlevelse, har endringsledelse aldri vært mer relevant. Men hva er egentlig prisen de ansatte i virksomhetene må betale, når endringene skjer hyppigere, tempoet blir høyere og fokuset på profittmaksimering blir større? Hovedmålet med denne studien er å søke kunnskap om hva som bør være på plass for at mellomledere med mye ansvar skal oppleve mestring i arbeidshverdagen. Med mestring kommer nemlig en økt robusthet mot endringer. I tillegg kan mestring bidra til at en i større grad tåler kaos og stressfaktorer i omverdenen. Kunnskapen vil søkes gjennom å forstå mellomlederes opplevelse av rollen med tanke på mestring, samt hva som påvirker denne opplevelsen. Her har det blitt tatt utgangspunkt i de to potensielle forklaringsvariablene "formell normativ struktur" og "ledelse". Studien tar dermed sikte på å styrke eller svekke eksisterende teoretiske antakelser om hva som påvirker mestring, og på hvilken måte dette skjer. Forskningsmetoden som studien anvender for å besvare disse spørsmålene, har en kvalitativ tilnærming. Datainnsamlingen har foregått gjennom semistrukturerte intervjuer med informantene i casevirksomheten Skanska Stavanger. Utvalget har bestått av alle tilgjengelige prosjektledere på avdeling bygg. Her har hensikten vært å søke kunnskap om deres tanker, opplevelser og erfaringer gjennom en objektiv tilnærming. Årsaken til at denne metoden ble valgt, er fordi studien søker å få dypere innsikt inn i et fenomen. Studiens funn peker på at mellomlederrollen oppleves som en rolle med et stort potensial for mestringsfølelse, og formell normativ struktur og ledelse kan sies å ha betydning for denne opplevelsen. Dette kan blant annet komme til uttrykk gjennom påvirkningsfaktorene autonomi, variasjon, feedback og mestringstro. Disse bør være på plass for at mellomledere med mye ansvar skal oppleve mestring. Et individs opplevelse av mestring vil variere i form av ulike subjektive erfaringer, som påvirker både fysisk og psykisk tilstand. Funnene viser at økt motivasjon er en spesielt fremtredende positiv subjektiv erfaring, mens stress er en spesielt fremtredende negativ subjektiv erfaring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectmestringsfølelsenb_NO
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectmellomlederenb_NO
dc.subjectformell normativ strukturnb_NO
dc.subjectprosjektledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleMestringsfølelse som robusthet mot endringer? En casestudie av rolleopplevelsen til mellomledere i Skanska Stavangernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [643]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal