Show simple item record

dc.contributor.advisorLindland, Kristiane Marie Fjær
dc.contributor.authorLarsen, Ole Kristian Hovland
dc.date.accessioned2019-10-14T11:17:24Z
dc.date.available2019-10-14T11:17:24Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621956
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementnb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å gi et innblikk i hvorfor kommunikasjon på tvers av ulike praksisfellesskap fremstår som vanskelig i flere innovative virksomheter. Denne oppgaven undersøker nærmere hvordan dette fenomenet arter seg i en norsk industrivirksomhet, Comrod AS, hvor problemstillingen er «Hvorfor blir kommunikasjonen så vanskelig mellom maskinbygg- og produksjonsavdelingen hos Comrod AS?» I denne studien tar jeg utgangspunkt i at kommunikasjon som en samhandlingsprosess hvor grunnlaget for forståelse av et budskap må betraktes ut ifra både rasjonelle og relasjonelle forhold. Cato Wadel (1999) sitt prosessperspektiv og det relasjonelle perspektiv står av den grunn sentralt i denne oppgaven, og gir oss mulighet til å betrakte kommunikasjon alene som et komplekst fenomen gjennom et forenklet bildet bilde av verden. I tillegg tar studien for seg relevant teori tilknyttet praksisfellskap og organisasjonskultur som en sentral del av problemstillingen. For å kunne svare på problemstillingen har jeg benyttet kvalitativ metode, da i form av observasjoner og semistrukturerte intervjuer. Observasjonsperioden strakk seg over fem måneder, hvor det ble oppsøkt situasjoner og prosesser hvor avdelingene samhandlet. I tillegg til observasjonene intervjuet jeg en kandidat fra hver avdeling som en veileder i videre observasjon i tillegg til en verifisering av eksisterende data. Empiri som et resultat av anvendt metode, sammen med teori gav videre grunnlag for drøfting og konklusjon. Resultatene impliserer at kommunikasjon på tvers av maskinbygg- og produksjonsavdelingen blir vanskelig først og fremst som følge av at avdelingene kommuniserer på tvers av to forskjellige logikker. På den ene siden har du maskinbygg som den eksplorerende parten, hvor tid og prioriteringer ses på som flytende. Et problem for dem betraktes som veien til målet. På den andre siden har du produksjon som den utnyttende parten, hvor tid og prioriteringer er statisk og planlagt. Et problem for dem betraktes som en vei bort fra målet. Avdelingenes forskjellige grunnleggende antakelser, verdier og normer utspiller seg i form av artefakter som en del av det relasjonelle budskapet. Disse kulturelle forholdene legger grunnlaget for forventningene avdelingene har til seg selv og den andre parten, hvor det ved gap mellom forventninger og realitet oppstår utfordringer og feil i kommunikasjonsprosessen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMS/2019;
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectpraksisfellesskapnb_NO
dc.subjectorganisasjonskulturnb_NO
dc.titleKommunikasjon på tvers av i ulike praksisfellesskap - En kvalitativ casestudie om hvorfor kommunikasjon mellom avdelinger i innovative industrivirksomheter feilernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (SV-IMKS/IMS) [620]
    Masteroppgaver i Endringsledelse / Masteroppgaver i Kunst og kulturvitenskap / Masteroppgaver i Samfunnssikkerhet / Masteroppgaver i Dokumentarproduksjon

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal