Show simple item record

dc.contributor.advisorØygarden, Olaug
dc.contributor.authorWaage, Ire Karina
dc.date.accessioned2020-10-09T13:19:37Z
dc.date.available2020-10-09T13:19:37Z
dc.date.issued2020-06-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2682072
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen_US
dc.description.abstractUtviklingen av jobbengasjement er i stor grad preget av utfordringer ved det moderne arbeidsliv. Bedrifter er i større grad avhengig av innleid arbeidskraft for å oppnå konkurransedyktighet og fleksibilitet i det dynamiske næringslivet. Det er likevel noe manglende forskning på hvordan fenomenet jobbengasjement oppleves og forstås av ansatte i slike atypiske tilknytningsformer. I tillegg i en bransje særlig preget av svingninger og uforutsigbarhet, kan innleid arbeidskraft innen olje og gass, oppleve ytterligere en kompleks forståelse av jobbengasjement. Denne avhandlingen tar til sikte å øke forståelsen av hvordan jobbengasjement oppfattes og beskrives blant innleid arbeidskraft. På bakgrunn av dette er studiens formål å besvare følgende problemstilling: «Hvordan beskrives jobbengasjement blant innleid arbeidskraft i olje- og gassbransjen i tiden etter oljekrisen?». Problemstillingen blir besvart gjennom semistrukturerte kvalitative forskningsintervju med seks innleide konsulenter i to leverandørbedrifter innen olje og gass. Intervjuene ble deretter analysert ved bruk av en malbasert tematisk analyse, noe som gav rom for både teori og empiri. Analysetilnærmingen var på denne måten enkel å tilpasse studiens behov. Funnene er deretter presentert med minimalt fokus på teori, for å gi leseren et innblikk i informantenes subjektive forståelser. Med formål å besvare forskningsspørsmålene blir funnene etter dette diskutert i lys av avhandlingens teoretiske forankring. Diskusjonen tilbyr innsikt i hvordan konsulentene forstår fenomenet jobbengasjement og elementer de opplever påvirker jobbengasjement, i den dynamiske olje- og gassbransjens kontekst. Resultatene viser at jobbengasjement kan ha noe å si for konsulentenes holdninger og atferd på jobb. Det konkluderes med at konsulentenes beskrivelser av fenomenets ulike sider, sammenfaller med flere deler av den tidligere forskningen. For utviklingen av et tilfredsstillende jobbengasjement vektlegger konsulentene hovedsakelig en balansert arbeidshverdag, med tilfredsstillende utfordrings- og utviklingsmuligheter og god samhandling. Samtidig opplever konsulentene en del begrensninger i forhold til disse faktorene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMS/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.subjectjobbengasjementen_US
dc.subjecttilhørigheten_US
dc.subjectforpliktelseen_US
dc.subjectatypiske tilknytningsformeren_US
dc.subjectinnleid arbeidskraften_US
dc.subjectchange managementen_US
dc.titleEngasjering i midlertidig investeringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1254]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal