Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteinberg, Egil
dc.contributor.authorHabyalimana, Patrick
dc.contributor.authorHernholm, Peder
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:26Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:34504384
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773157
dc.description.abstractI denne oppgaven skal vi utføre en verdsettelse av selskapet SalMar. Det er verdens fjerde største lakseoppdrettsselskap, og holder til i Norge. De har vist seg fremragende på lønnsomhet og operasjonell effektivitet. SalMar har mesteparten av sine anlegg langs norskekysten i Midt-Norge og Nord-Norge. Selskapet eksporterer globalt, og det største markedet deres er Europa. Problemstillingen vi skal svare på gjennom oppgaven er: «Hva er verdien av en SalMar ASA aksje våren 2021?» Vår verdsettelsesoppgave bygger på teoriene til Answath Damodaran fra boken «Investment Valuation». Oppgaven innledes med en presentasjon av SalMar og lakseoppdrettsnæringen. Vi har avgrenset oppgaven til å kun ta for seg norske lakseoppdrettselskaper for relevansformål. Deretter gjør vi rede for verdsettelsesteoriene vi senere skal anvende. Vi belager oss i hovedsak på fundamental verdsettelse, og finner verdien av SalMar basert på neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer sammen med en terminalverdi. Vi benytter oss av strategisk analyse for å danne et bilde av hvordan SalMar påvirkes av makroøkonomiske forhold, og hvordan deres interne ressurser påvirker deres konkurranseevne. Her vektlegger vi også forutsetninger knyttet til fremtidig bærekraftig vekst og om SalMar kan utnytte deres «offshore» satsing til å skape et konkurransefortrinn. Vi foretar også en regnskapsanalyse. Den tar for seg relevante aspekter ved historiske regnskapstall, og sammenligner SalMar med konkurrentene. Hensikten bak strategisk- og regnskapsanalyse er å danne kunnskap, forståelse og innsikt om SalMar, som kan brukes til å estimere fremtidige kontantstrømmer. Vi antar at SalMars «offshore» satsing vil resultere i en høy-vekstperiode på 10 år og at selskapet når stabil vekst etter 2030. Avkastningskravet vi neddiskonterer kontantstrømmene med ble 5,78% og vi antar en stabil vekstrate for selskapets kontantstrømmer fra 2030 på 2%. Disse faktorene, sammen med de fremtidige kontantstrømmene gir en aksjekurs på 627, noe som betyr at SalMar er underpriset i markedet. Til slutt foretar vi en sensitivitetsanalyse hvor vi tester robustheten til estimatet, basert på avvik i sentrale parameter for verdsettelsen.
dc.description.abstractIn this assignment, we will perform a valuation of the company SalMar. It is the world's fourth largest salmon farming company, and is based in Norway. They have proven themselves as leaders in terms of profitability and operational efficiency. SalMar has most of its facilities along the Norwegian coast in central Norway and northern Norway. The company exports globally, and their largest market is Europe. The problem we will answer through the assignment is: "What is the value of a SalMar ASA share in the spring of 2021?" Our valuation thesis is based on the theories of Answath Damodaran from the book «Investment Valuation». The thesis begins with a presentation of SalMar and the salmon farming industry. We have limited the task to dealing only with Norwegian salmon farming companies for relevance purposes. Then we explain the valuation theories we apply later. We rely mainly on fundamental valuation and find the value of SalMar based on discounted future cash flows together with a terminal value. We use strategic analysis to form a picture of how SalMar is affected by macroeconomic conditions, and how their internal resources affect their competitiveness. Here, we also emphasize the prerequisites associated with future sustainable growth and whether SalMar can utilize their "offshore" investment to create a competitive advantage. We also perform an accounting analysis. It addresses relevant aspects of historical accounting figures and compares SalMar with competitors. The purpose behind strategic and accounting analysis is to form knowledge, understanding and insight about SalMar, which can be used to estimate future cash flows. We assume that SalMar's offshore investment will result in a high-growth period of 10 years and that the company will reach stable growth after 2030. The required rate of return we discount cash flows by was 5.78% and we assume a stable growth rate for the company's cash flows from 2030 of 2 %. These factors, together with the future cash flows, yield a share price of 627 NOK, which means that SalMar is underpriced in the market. Finally, we perform a sensitivity analysis where we test the robustness of the estimate, based on deviations in key parameters for the valuation.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av SalMar
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel