Show simple item record

dc.contributor.advisorValseth, Siri
dc.contributor.authorBratbergsengen, Maren Sofie
dc.contributor.authorWormsen, Andreas Ore
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:35Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:35644409
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773166
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven har som formål å foreta en verdsettelse av Tomra Systems ASA. Målet med oppgaven er å beregne verdien av selskapet basert på offentlig informasjon og kunnskaper vi har tilegnet oss gjennom vårt bachelorstudium. Aksjekursestimatet blir vurdert opp mot aksjekursen 07.04.2021. Oppgaven begynner med en presentasjon av selskapet og konkurransesituasjonen, før den presenterer ulike verdsettelses teorier. Videre er det foretatt en strategisk analyse ved bruk av flere modeller: PESTEL, Porters fem krefter, VRIO. De strategiske analysene er så samlet i et SWOT diagram. Analysen viser at konkurransesituasjonen preges av at selskapet er markedsdominerende i de fleste segmentene de opererer i. Videre er de fremtidige mulighetene for selskapet vurdert til å være mange grunnet miljøfokus og behov for ressursutnyttelse. En regnskapsanalyse ble gjennomført for å se på selskapets lønnsomhet, likviditet og soliditet. En fundamental verdsettelse gjennomføres først der avkastningskrav ble basert på WACC modellen som tar for seg gjeldskostnad og egenkapitalkostnaden. Egenkapitalkostnaden fant vi ved bruk av CAPM modellen som beregner avkastningskrav til egenkapitalen ved hjelp av risikofri rente, markedsrisiko premie, beta og landrisiko. De fremtidige kontantstrømmene ble estimert ved hjelp av historisk utvikling og forhold, samt forutsetninger om vekst som ble beskrevet i årsrapporten. Sensitivitetsanalysen viser at små endringer i terminalverdien eller WACC beregningen kan gi signifikante utslag i aksjeprisestimatet. En relativ verdsettelse ble deretter gjennomført for å se hvilket aksjeprisestimat en slik metode ville gi. Oppgaven verdsetter Tomra Systems ASA per 07.04.2021 til 401kr per aksje. 7.april var omsetningskursen i markedet på aksjen 388 kr. Dette indikerer at aksjen etter vår vurdering er underpriset med 3,3%. Derfor gir vi en hold-anbefaling av aksjen.
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to evaluate Tomra Systems ASA. The goal with the task is to calculate the value of the company based on public information and knowledge we have acquired through our bachelor's studies. The share price estimate is assessed against the share price 07.04.2021. The thesis begins with a presentation of the company and the competitive situation, before presenting various valuation theories. Furthermore, a strategic analysis has been performed using several models: PESTEL, Porter's five forces and VRIO. The strategic analyzes are then compiled into a SWOT diagram. The analysis shows that the competitive situation is characterized by the company being market-dominant in most segments in which it operates. Furthermore, the future opportunities for the company are considered to be many due to environmental focus and the need for resource utilization. An accounting analysis was conducted to look at the company's profitability, liquidity and solvency. A fundamental valuation is carried out first where required rates of return were based on the WACC model, which deals with the cost of debt and the cost of equity. We found the cost of equity using the CAPM model, which calculates return requirements for equity using risk-free interest rates, market risk premiums, beta and country risk. The future cash flows were estimated using historical developments and conditions, as well as assumptions about growth that were described in the annual report. The sensitivity analysis shows that small changes in the terminal value or the WACC calculation can have a significant effect on the share price estimate. A relative valuation was then carried out to see what share price estimate such a method would provide. The thesis values Tomra Systems ASA as of 04.07.2021 at NOK 401 per share. On April 7, the market price of the share was NOK 388. This indicates that the share in our assessment is underpriced by 3.3%. Therefore, we give a hold recommendation of the stock.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av Tomra Systems ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record