Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerle, Erika Christie
dc.contributor.authorHovden, Rafshol, Ingrid
dc.contributor.authorTeigen, Førland, Vilde
dc.contributor.authorHerje, Aas, Maria Viktoria
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:48Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:20359020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773180
dc.description.abstractBakgrunn: Det er tidligere dokumentert at mennesker oppfatter økonomi ulikt. Hva som påvirker denne ulikheten, er det derimot lite forsket på. Hensikten med denne oppgaven er derfor å undersøke om faktorene kjønn, alder, utdanning og oppvekst påvirker menneskers syn på sin økonomiske situasjon ved en gitt inntekt. Metode: Kvantitativ metode i form av regresjonsanalyse blir benyttet for å analysere informasjon fra Ipsos spørreundersøkelse, Norsk Monitor. Resultat: Kvinner er mer fornøyd med sin økonomiske situasjon enn menn. Masterutdannede er mer fornøyd med en gjennomsnittsinntekt enn bachelorutdannede. Den økonomiske situasjonen under oppveksten påvirket ikke hvordan man opplever en gjennomsnittsinntekt i dag. Begrensninger: Det er kun inkludert svar fra respondenter med lønnsnivået kr 500 00-599 000 i 2019. Til et senere studie burde flere lønnsnivå bli undersøkt og gjerne undersøkt over et større tidsrom. Originalitet: Vi fant fra tidligere forskning at kvinner og menn har ulik oppfatning av inntekten i husholdningen. For eksempel er kvinner mer misfornøyde med sin økonomiske situasjon enn menn når forbruk er relatert til barn. Videre fant vi studier på at barn som vokser opp i en lavinntektsfamilie ofte ender på et lavere inntektsnivå som voksen. Vi fant derimot ingen forskning på hvordan/hvorfor disse faktorene påvirker oppfattelsen av økonomi. Nøkkelord: Oppfatning av økonomisk situasjon, ulikheter hos kjønn, inntekt, utdanning, sosial ulikhet, oppvekst. Artikkeltype: Forskningsartikkel.
dc.description.abstractBackground: It has previously been documented that people perceive finances differently. However, the reasons behind the different perceptions is rather unknown. The purpose of this thesis is therefore to take e closer look on whether the factors gender, age, education and upbringing affect people's views of their financial situation at a given income. Method: Quantitative method in the form of regression analysis is used to analyze information from Ipsos survey, Norsk Monitor. Result: Women are more satisfied with their financial situation than men. Masters graduates are more satisfied with an average income than bachelor graduates. The financial situation while growing up did not affect how one experiences an average income today. Limitations: Only answers from respondents with a salary level of NOK 500 00-599 000 in 2019 are included. For a later study, several salary levels should be examined and preferably examined over a larger period of time. Originality: Previous research found that women and men have different perceptions of income in the household. For example, women are more dissatisfied with their financial situation than men when the consumption is related to children. Furthermore, we found studies showing that children who grew up in a low-income family often ended up at a lower income level as an adult. However, we found no research on how / why these factors affect the perception of the financial situation. Keywords: Perception of financial situation, differences in gender, income, education, social inequality, upbringing. Article type: Research article.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleUlik oppfatning av samme økonomiske situasjon
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel