Show simple item record

dc.contributor.advisorJensen, Christian.
dc.contributor.authorMæland, Charlotte.
dc.contributor.authorNordbø, Vegard.
dc.contributor.authorSandve, Jørn.
dc.date.accessioned2021-09-03T16:29:52Z
dc.date.available2021-09-03T16:29:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:34687021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773185
dc.description.abstractFor oss som er unge i dag, vet vi at det er viktig å spare. For å finne informasjon om unges forhold til sparing, vil vi undersøke om unge følger de anbefalinger bankene gir, eller prøver å tenke selv. Har unge voksne i alder 20 – 35 år fokus på kortsiktig sparing eller langsiktig sparing og hva skal sparingen brukes til. I denne oppgaven er hensikten å undersøke hva unge voksne tenker om sparing, hvordan de sparer, kunnskap om sparing og informasjonshenting om sparing. Problemstillingen i oppgaven er: «Hvordan sparer unge voksne (20 -35 år) sett opp mot hvordan banker i Norge foreslår sparemetoder». Problemstillingen i oppgaven undersøkes først i et eksplorativt design for dybdeintervjuer og deretter et deskriptivt design for spørreundersøkelsen. Vi hadde en forventning om å få 100 svar på spørreundersøkelsen. Resultatet ble 254 respondenter som anses som et representativt utvalg for denne undersøkelsen. Imidlertid ser vi en skjevfordeling av menn (98) og kvinner (155) som svarer. Norges befolkning (ca. 5.4 millioner) har en fordeling mellom kvinner og menn på 50 % av hvert kjønn (SSB, 2021). Vi har ikke gjort en nærmere undersøkelse på hvorfor fordelingen i svarene er ujevn. Funnene i oppgaven er interessante og gir svar på hvordan unge mellom 20 – 35 år sparer. De fleste sparer i enkle spareformer som BSU og buffer/krisekonto og følger bankenes anbefaling på disse spareformene. Imidlertid viser undersøkelsen vår at bare halvparten følger med på vilkår og betingelser. Bankene anbefaler sparing i fond/aksjer, men her er det færre som følger anbefalingen. Årsaken til at færre følger denne anbefalingen kan knyttes til kunnskapsnivå i denne spareformen for disse aldersgruppene. To av bankene anbefaler pensjonssparing. Disse bankene anbefaler å starte tidlig med sparing i pensjon i form av fond/aksjer. Innhenting om informasjon om spareformer henter respondentene i stor grad fra sin egen bank (74 %). De to neste kildene for informasjonshenting er familie og internettsøk.
dc.description.abstractFor us who are young today, we know that it is important to save. To find information about young people's relationship to saving, we will examine whether young people follow the recommendations given by the banks, or try to think for themselves. Have young adults between the ages of 20 and 35 focus on short-term savings or long-term savings and what the savings are to be used for. In this thesis, the purpose is to investigate what young adults think about saving, how they save, their knowledge about savings and how to collect information. The problem in the thesis is: "How does young adults (20 – 35 years) plan their savings with regards to information from Norwegian banks". The problem in the thesis is examined first in an exploratory design for in-depth interviews and then a descriptive design for the questionnaire. We had an expectation of recieving 100 responders to the survey. The result was 254 respondents who are considered a representative sample for this survey. However, we see a skewed distribution of men (98) and women (155) who responded. Norway's population (approx. 5.4 million) has a distribution between women and men of 50% of each sex (SSB, 2021). We have not carried out a closer examination of why the distribution in the answers is uneven. The findings in the thesis are interesting and provide answers to how young people between the ages of 20 and 35 save. Most people save in simple forms of savings such as BSU and buffer/crisis accounts and follow the banks' recommendation on these forms of savings. However, our survey shows that only half follow the terms and conditions. The banks recommend saving in funds/shares, but here there are fewer who follow the recommendation. The reason why fewer people follow this recommendation can be linked to the level of knowledge in this form of saving for these age groups. Two of the banks recommend pension savings. These banks recommend starting early with savings in pensions in the form of funds / shares. Obtaining information about forms of savings is largely obtained by the respondents from their own bank (74%). The next two sources of information retrieval are family and internet search.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleUnge voksne og sparing Hvordan sparer unge voksne (20 – 35 år) sett opp mot hvordan banker i Norge foreslår sparemetoder.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record