Show simple item record

dc.contributor.advisorValseth, Siri
dc.contributor.authorSaltvik, Sindre Mathias Aalberg
dc.contributor.authorHodne, Tormod Ulsund
dc.date.accessioned2021-09-03T16:30:06Z
dc.date.available2021-09-03T16:30:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:22625409
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773202
dc.description.abstractFormålet med oppgaven var å besvare problemstillingen: «Hva er verdien av SalMar ASA vår 2021?». Vi har med andre ord estimert en verdi av selskapet gitt som en aksjepris. Ved å sammenligne denne prisen med gjeldende aksjekurs er det mulig å komme med en kjøps-, hold- eller salgsanbefaling. For å gjøre dette utførte vi en fundamental verdsettelse av SalMar som beregnet en nåverdi av selskapet ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer med et avkastningskrav. Det ble også gjennomført en relativ verdsettelse som sammen med den fundamentale verdsettelsen ga oss et godt grunnlag for estimeringen av selskapets virkelige verdi. I den første delen av oppgaven presenterte vi selskapet og oppdrettsnæringen slik at leseren fikk en introduksjon om SalMar og hvordan bransjen fungerer. Videre gikk vi gjennom verdsettelsesteorien som ble anvendt i selve verdsettelsen. For å kunne begrunne våre avgjørelser av fremtidige estimater gjennomførte vi en strategisk analyse som tar for seg eksterne og interne forhold som kan påvirke selskapets fremtid. I tillegg analyserte vi regnskapet til SalMar og sammenlignbare konkurrenter for å gi oss en formening om lønnsomhet, likviditet og soliditet hos selskapene. Vi anvendte deretter teori samt informasjonen fra analysene til å beregne fremtidige kontantstrømmer og avkastningskrav. Først da kan kom vi frem til en aksjepris. En fundamental verdsettelse består av noen sentrale variabler som ved minimale endringer kan gi store utslag i verdiestimeringen. For disse variablene utførte vi en sensitivitetsanalyse, som ga oss et bilde på hvor store konsekvenser som forekommer ved feilberegninger. Etter dette ble den relative verdsettelsen utledet hvor vi fikk et veiledende prisanslag som støttet opp resultatet av den fundamentale verdsettelsen. Den endelige prisen ble NOK 605. Sluttkursen til selskapet den 7. mai 2021 var NOK 607,6. På bakgrunn av dette gir vi aksjen til SalMar ASA en hold-anbefaling.
dc.description.abstractThe purpose of the assignment was to answer the question: «What is the value of SalMar ASA spring 2021?». In other words, we have estimated a value of the company given as a share price. By comparing this price with the current share price, it is possible to come up with a buy, hold or sell recommendation. To do this, we performed a fundamental valuation of SalMar which calculated a present value of the company by discounting future cash flows by a required rate of return. A relative valuation was also carried in addition to the fundamental valuation, and together they gave us a good basis for estimating the company's real value. In the first part of the thesis, we presented the company and the salmon farming industry so that the reader got an introduction about SalMar and how the industry works. Furthermore, we went through the valuation theory used in the valuation itself. To be able to justify our decisions of future estimates, we conducted a strategic analysis that addresses external and internal factors that may affect the company's future. In addition, we analysed the accounts of SalMar and comparable competitors to give us insight on profitability, liquidity, and solidity of the companies. We then applied theory and the information from the analyses to calculate future cash flows and return requirements. Only then we arrived at a share price. A fundamental valuation consists of some key variables which with minimal changes can have a major impact on the value estimation. For these variables, we performed a sensitivity analysis, which gave us an idea of how large the consequences of miscalculations are. After this we completed the relative valuation where we received an indicative price estimate that supported up the result of the fundamental valuation. The final price was NOK 605. The closing price of the company per May 7. 2021 was NOK 607.6. Based on this, we give the SalMar ASA stock a hold recommendation.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleVerdsettelse av SalMar ASA
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record