Show simple item record

dc.contributor.advisorØstbø Fidjeland, Andreas
dc.contributor.authorUtbjoa, Lisa
dc.contributor.authorØstebø Østhus, Harald
dc.date.accessioned2021-09-03T16:30:16Z
dc.date.available2021-09-03T16:30:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80527366:18708554
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773213
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg temaet motivasjon, og hvordan motivasjonen påvirkes av å arbeide hjemmefra. Vi befinner oss alle i en spesiell tid på grunn av covid-19, og på bakgrunn av dette vil vi derfor se nærmere på hva dette har medført for ansatte som arbeider hjemmefra. Problemstillingen vi skal besvare i oppgaven er «i hvilken grad påvirkes motivasjon og effektivitet ved bruk av hjemmekontor?». For å komme frem til en konklusjon har vi tatt for oss ulike anerkjente motivasjonsteorier. Her har vi primært tatt for oss Maslows behovspyramide, Herzbergs tofaktorteori, Ryan og Decis selvdetermineringsteori og Hackman & Oldhams jobbkarakteristikamodell og litt tidligere forskning. Disse teoriene drøfter motivasjon, og hvilke faktorer som er relevante for temaet. I oppgaven har vi valgt å bruke kvalitativ metode, for å innhente informativ data som vi har brukt til å besvare våre forskningsspørsmål og videre problemstilling. Vi har utført dybdeintervju med fem ulike kandidater fra Banken AS, som er en stor landsdekkende dagligbank i Norge. Her har vi intervjuet kandidater med ulik livssituasjon og i ulike aldersgrupper. Dette kan være faktorer som påvirker hvordan hjemmekontor oppleves for de ansatte. Vi har også kun intervjuet kandidater som har arbeidet i bedriften før koronasituasjonen, for å sikre oss at kandidatene hadde et realistisk bilde av situasjonen for å kunne sammenligne de to forskjellige arbeidsformene. Funnene viser at det finnes både positive og negative sider ved å arbeide hjemmefra. Noen ansatte i Banken AS finner økt motivasjon av autonomien i hverdagen, hvor andre konkluderer med økt stress og press. Enkelte opplever økt motivasjon og en jevn effektivitet under denne perioden, og føler på en stor frihet og anser hjemmekontor som et ekstra gode i arbeidshverdagen. Det fremkommer at flere ansatte omtaler hjemmekontor som et «gode», og at denne arbeidsmetodikken er ønskelig videre i hverdagen etter koronasituasjonen. Det påpekes flere positive faktorer for både bedriften og ansatte ved å videreføre denne løsningen.
dc.description.abstractThis thesis addresses the topic of motivation, and how this is affected by working from home. We are all in a special time that no one could foresee, and we therefore wanted to take a closer look at what this has meant for employees who work from home. The problem we will try to answer in the thesis is «to what extent is motivation and efficiency affected by the use of a home office?». To reach a conclusion, we have considered various motivational theories. Here we have primarily considered Maslow's needs pyramid, Herzberg's two - factor theory, Ryan and Deci's self - determination theory and Hackman & Oldham's job characteristics model and some previous research. These theories discuss motivation, and what factors are relevant to the topic. In the thesis, we have chosen to use a qualitative method, to obtain informative data that we have further used to answer our research questions and further issues. In the thesis, we conducted in-depth interviews with five different candidates from Banken AS, which is a large nationwide daily bank in Norway. Here we have interviewed candidates based on the fact that they have different life situations and different age groups. These can be factors that affect how the home office is experienced for the employees. We have also only interviewed candidates who have worked in the company before the corona situation, to make sure that the candidates had a realistic picture of the situation in order to be able to compare the two different forms of work. The findings show that there are both positive and negative sides to working from home. Some employees in Banken AS find increased motivation for autonomy in everyday life, and others conclude with increased stress and pressure. Some experience increased motivation and a steady efficiency during this period, and feel a great deal of freedom and consider home office as an extra perk in everyday work. It appears that several employees refer to home offices as a "perk", and that this working method is desirable in everyday life after the corona situation. Several positive factors are pointed out for both the company and employees by continuing this solution.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleI hvilken grad påvirkes motivasjon og effektivitet ved bruk av hjemmekontor?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record