Show simple item record

dc.contributor.advisorThesen, Gunnar.
dc.contributor.authorSveinsvoll, Anna.
dc.date.accessioned2021-09-03T16:33:13Z
dc.date.available2021-09-03T16:33:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80221593:29660958
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773447
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOppgavens tema omhandler holdninger til norsk miljø- og klimapolitikk blant petroleumsansatte. Fram til januar 2021 var det ingen tilgjengelige opinionsundersøkelser som var rettet mot dem som en gruppe i særlig stor grad. Oppgavens problemstilling er: “Er det en forskjell i holdninger til aktuelle miljø- og klimapolitiske spørsmål blant petroleumsansatte og resten av befolkningen?”. Et utfyllende svar på problemstillingen er utenfor denne oppgavens omfang. Dermed avgrenset jeg meg i denne oppgaven til utvalgte miljø- og klimapolitiske spørsmål om utbygging av fornybare energikilder, samt spørsmål om oljeaktivitet på norsk sokkel. For å besvare problemstillingen har jeg valgt en kvantitativ forskningsstrategi med datamaterialet hentet fra NSD. Multippel regresjonsanalyse har vært en sentral analyseteknikk. Funnene kan oppsummeres som følger: Oljearbeidere fremstår som mer skeptiske til økt statlig støtte til vindkraftutbygging på land enn resten av befolkningen. Det var imidlertid ikke mulig å fastslå noen forskjell i holdning til økt statlig støtte til utbygging av offshore vindkraft blant dem og resten av befolkningen. Ansatte i petroleumsnæringen er videre mer uenige med forbud mot olje- og gassutvinning i området ved Lofoten og Vesterålen. Forskjeller blant petroleumsansatte og resten av befolkningen gjelder også spørsmål om oljeutvinning på norsk sokkel i et klimaperspektiv, hvor oljeansatte i større grad støtter økning i oljeproduksjon i Norge.
dc.description.abstractThe topic of this thesis is attitudes towards Norwegian environmental and climate policy among petroleum industry employees. Until January 2021, there were no available opinion surveys that targeted them as a group to a greater extent. The research question of the paper is “Is there a difference in attitudes towards current environmental and climate policy issues among petroleum employees and the rest of the population?”. A supplementary answer to the research question is beyond the scope of this thesis. Therefore, I have limited this thesis to selected environmental and climate policy issues related to the development of renewable energy sources, as well as issues related to petroleum activity on the Norwegian continental shelf. To answer the research question, I chose a quantitative research strategy, with the data material taken from the Norwegian Centre for Research Data. Multiple regression analysis was one of the main analytical techniques. The results can be summarized as follows: Oil workers appear to be more skeptical of increased government support for onshore wind energy development than the rest of the population. However, no difference in attitude towards increased government support for offshore wind energy development was found between them and the rest of the population. Employees in the oil industry also disagree more with the ban on oil and gas extraction in the area around Lofoten and Vesterålen. Differences between petroleum industry employees and the rest of the population also apply to issues of oil production in Norway in a climate perspective, with petroleum industry workers supporting an increase in oil production in Norway to a greater extent than the others.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleSamme klimamål for hele samfunnet? En kvantitativ sammenligning av holdninger til norsk miljø- og klimapolitikk blant petroleumsansatte og resten av befolkningen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1263]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record