Show simple item record

dc.contributor.advisorOftedal, Elin Merethe
dc.contributor.authorDromnes, Tonje Jerijärvi
dc.contributor.authorFiskå, Maren Kristine
dc.date.accessioned2021-09-25T16:27:48Z
dc.date.available2021-09-25T16:27:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:83538997:47507697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2783130
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om samskaping i praksis, med spesielt fokus på hvordan ulike aktører i et innovasjonsprosjekt opplever samskaping. Forskningsspørsmålet er: Hvordan skjer samskaping i innovasjonsprosjekter i praksis? Samskaping er prosesser hvor to eller flere aktører går sammen for å skape en felles løsning på en utfordring. Myndigheter og ulike instanser både i Norge og utlandet peker på flere komplekse samfunnsutfordringer som samfunnet vil stå overfor de neste tiårene. For å finne løsninger til disse utfordringene rettes blikket mot samskaping tverrfaglig og tverrsektorielt. Dette er en økende strategi innenfor offentlig sektor, og det vil derfor være viktig å tilegne seg forståelse og kunnskap om hvordan slike samskapingsprosesser oppleves for ulike aktører som er involvert. Studien benytter seg av et kvalitativt casedesign, med en case basert på et innovasjonsprosjekt innenfor helsesektoren. Innovasjonsprosjektet inkluderer personer fra flere ulike aktører fra offentlig og privat sektor. Datainnsamlingen består av 11 kvalitative intervjuer med representanter fra de ulike aktørene i prosjektet. Intervjuene ble analysert med utgangspunkt i en tematisk analyse. Analysen av datamaterialet resulterte i seks aspekter ved samskapingsprosessen som de ulike prosjektdeltakerne trakk frem som en del av sin opplevelse ved samskapingen: Inspirasjon, arbeidsfordeling, inkludering av sluttbrukere, kommunikasjon mellom styringsgruppen og referansegruppen, erfaringer fra sluttbrukere og samskaping på tvers av sektorer og fagbakgrunner. Disse aspektene ble drøftet opp mot forskningsspørsmålet og litteratur om samskaping. Litteraturen om samskaping sier lite om hvordan samskaping skjer i praksis, og hvordan ulike aktører opplever samskapingsprosessen. Det finnes aspekter ved samskaping som både fremmer og hemmer innovasjon, og det er flere faktorer som spiller inn for hvordan samskaping oppleves for de ulike aktørene. Denne masteravhandlingen har et fokus som ligger tett på operativ praksis, og den vektlegger konkrete beskrivelser av samskapingsprosessen i et innovasjonsprosjekt. Gjennom denne studien forsøkes det å øke forståelsen og kunnskapen om hvordan samskaping skjer i praksis, og hvordan ulike aktører med ulik organisasjonstilknytning og prosjektrolle opplever samskaping i et innovasjonsprosjekt.
dc.description.abstractThis master thesis is about co-creation in practice, with special focus on how different actors in an innovation project experience co-creation. The thesis question is: How does co-creation in innovation projects occur in practice? Co-creation are processes where two or more actors come together to create a common solution to a challenge. Governments and different bodies in Norway and abroad have identified complex, societal challenges that society will face over the next few decades. To find a solution to these challenges they look towards interdisciplinary and cross-sectoral co-creation. This is an increasing strategy within the public sector, and therefore it will be important to acquire understanding and knowledge on how co-creation is experienced for different actors that are involved. The study uses a qualitative case design, and the case is based around an innovation project in the health sector. The innovation project includes persons from different actors both in the public and private sector. The data collection consists of 11 qualitative interviews with representatives from the different actors in the project. The interviews were analyzed using a thematic analysis. The analysis of the data material resulted in six aspects of the co-creation process that the project participants pulled forward as a part of their experience of the co-creation: inspiration, division of labor, inclusion of end users, communication between management group and reference group, experiences from the end users, and co-creation across sectors and disciplines. These aspects were then discussed in relation to the thesis question and literature on co-creation. The literature says little on how co-creation happens in practice, and how different actors experience the co-creation process. There are aspects of co-creation that both promotes and inhibits innovation, and there are several factors that comes in to play for how co-creation is experienced by different actors. This master thesis has a focus that lies close to operational practices, and it emphasizes concrete descriptions of the co-creation process in an innovation project. This study is an attempt to increase the understanding and knowledge on how co- creation happens in practice, and how different actors with varying organizational belonging and project role experience co-creation in an innovation project.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleFremtidens løsninger: samskaping i offentlig sektor – et innblikk i hvordan samskaping i innovasjonsprosjekter skjer i praksis
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [873]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record