Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBlindheim, Bjørn-Tore
dc.contributor.authorRossehaug, Elizabeth, Joa
dc.contributor.authorTesaker, Eline
dc.date.accessioned2021-09-28T16:26:20Z
dc.date.available2021-09-28T16:26:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:83538997:9794570
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784202
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet skal forsøke å skape kunnskap og forståelse rundt hvordan den delvise organisasjonen, Grønn by, kan etablere en grønn kultur. En delvis organisasjon er en organisasjon uten alle organisatoriske elementer til stede - som hierarki, medlemmer, regler, sanksjoner og overvåking. Dette er en relativ ny organisasjonsform, introdusert av Ahrne & Brunsson (2019), som er blitt vanligere de siste årene. Med dette forskningsprosjektet er vi interessert i å finne ut om delvise organisasjoner er nødt til å tilnærme seg tradisjonelle organisasjoner for å kunne skape en felles grønn kultur. Forskningsprosjektet vårt skal dermed forsøke å gi svar på hva delvis organisering gjør med betingelser for å kunne skape en grønn kultur innad i Grønn by. Dette har ledet til følgende problemstilling: Hvordan kan nettverksorganisasjonen Grønn by sammen med sine partnere skape en grønn kultur? Forskningsprosjektet er en casestudie av nettverksorganisasjonen Grønn by, som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen. Forskningsprosessen baserer seg på kvalitative undersøkelser av de to ansatte i Grønn by, samt 10 av deres 22 partnere. Grønn kultur innebærer en organisasjonskultur hvor medlemmene utvikler felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger om miljø- og klimautfordringer. Det at Grønn by særskiller seg fra tradisjonelle organisasjoner, ved at de har andre organisasjoner som organisasjonsmedlemmer, et svakt utviklet hierarki og et «ad-hoc»-basert samarbeid, kan skape andre betingelser for etablering av en grønn organisasjonskultur, enn det ville gjort i en tradisjonell organisasjon. Studiens funn peker på at delvis organisering kan gjøre det vanskeligere for nettverksorganisasjoner som Grønn by å etablere en grønn kultur. Partnerne er ulike, har ulike utgangspunkt, og Grønn bys svakt utviklede hierarki gjør at det er ulik grad av deltagelse og engasjement blant partnerne. Studien har likevel vist oss at det ikke nødvendigvis er slik at Grønn by og andre nettverksorganisasjoner som praktiserer delvis organisering, må bli mer «organisasjonslike» og tilnærme seg tradisjonelle organisasjoner i større grad for å etablere en felles grønn kultur. Fraværet av de typiske organisatoriske elementene viser seg å etablere andre muligheter for å grønn kulturskaping. Delvis organisering har vist seg å på mange måter også være en fordel, da arbeidsformen åpner opp for bred kompetanseutveksling, og den viser seg å være velegnet når det kommer til åpenhet og mottakelighet. Dette er faktorer som kan være viktige for å skape en grønn organisasjonskultur. Et svakt utviklet hierarki gjør at lederens posisjon ikke står like sterkt når det kommer til å påvirke kulturen. Likevel kommer medlemmenes kompetanse bedre frem i en slik organisering, som gjør at organisasjonsmedlemmene kan klare å påvirke hverandre i en grønn retning. Det blir da viktig å gi partnerne stor plass i de kommende seminarene og webinarene. Fraværet av lite krav og regler gjør at det eksisterer en lav terskel for å bli partner, noe som sikrer Grønn by et stort partneromfang og dermed en bred kompetanseutveksling. Nettverksorganisasjoner som Grønn by kan miste effekten av plattformen de har skapt ved å tilnærme seg en tradisjonell organisasjon, med etablering av blant annet krav, regler og et sterkere hierarki. Men selv om det på mange måter ikke er nødvendig å være mer identisk enn en tradisjonell organisasjon, kan det likevel være en fordel for samarbeidet at Grønn by jobber mot felles mål og et felles engasjement rundt det grønne. Det vil på mange måter kunne være en fordel å etablere noen felles målsettinger, for å peke samarbeidet i en grønn retning.
dc.description.abstractThis research project will try to create knowledge and understanding about how the partial organization, Grønn by, can establish a green culture. A partial organization is an organization without all organizational elements present - such as hierarchy, members, rules, sanctions and monitoring. This is a relatively new form of organization, introduced by Ahrne & Brunsson (2019), which has become more common in recent years. With this research project, we are interested in finding out whether partial organizations have to approach traditional organizations in order to create a common green culture. Thus, our research project will try to provide answers to what partial organization does with the conditions to be able to create a green culture within Grønn by. This has led to the following research problem: How can the network organization Grønn by together with its partners create a green culture? The research project is a case study of the network organization Grønn by, which works with sustainability and environmental awareness in the Stavanger region. The research process is based on qualitative surveys of the employees in Green By, as well as 10 of their 22 partners. We understand Green culture as an organizational culture where the members develop common norms, values and perceptions of reality about environmental and climate challenges. And the fact that Grønn by has other organizations as organizational members, a weakly developed hierarchy and an "ad-hoc" -based collaboration, can create different conditions for the establishment of a green organizational culture, than it would do in a traditional organization. The study's findings indicate that partial organization can make it more difficult for network organizations such as Grønn by to establish a green culture. The partners are different, have different starting points, and the Grønn by's weakly developed hierarchy means that there is a difference of participation and commitment among the partners. Nevertheless, the study has shown us that it is not necessarily the case that Grønn by and other network organizations that practice partial organization must become more "organizational-like" and approach traditional organizations to a greater extent. The absence of the typical organizational elements turns out to establish other possibilities for green culture creation. Partial organization has proven to be an advantage in many ways, as the form of work opens up for a wide competence exchange, and it shows that it should be suitable when it comes to openness and receptivity. These are factors that can be important in creating a green organizational culture. A weakly developed hierarchy means that the leader's position is not that strong when it comes to influencing cultural change. Nevertheless, the organization members' competence comes out better in such an organization, which means that the organization members can manage to influence each other in a green direction. The absence of low requirements and rules means that there is a low threshold for becoming a partner, which ensures Green By a large range of partners, thus a wide exchange of expertise. By approaching a traditional organization, with the establishment of requirements, rules and a stronger hierarchy, among other things, network organizations such as Grønn by can lose the effect of the platform they have created. Although it´s not necessary in many ways to be more identical to a traditional organization, it can still be an advantage for the collaboration, that Grønn by works towards common goals and a common commitment around the green. In many ways, it could be an advantage to establish common goals, to point the collaboration in the right direction.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleEtablering av grønn kultur i nettverksorganisasjoner - En casestudie av Grønn by
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [873]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel