Show simple item record

dc.contributor.advisorBlindheim, Bjørn-Tore
dc.contributor.authorHenden, Malin
dc.date.accessioned2021-09-28T16:26:25Z
dc.date.available2021-09-28T16:26:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:83538997:47770503
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2784206
dc.description.abstractForbrukerelektronikk-leverandørkjeder kjennetegnes av kompleksitet og global virksomhet. Globalisering har ført til at forbrukerelektronikk i stor grad produseres i lavlønnsland, og flere av råvarer som brukes i elektronikkprodukter, som kobolt, gull og tinn, utvinnes i konfliktfylte regioner. Samtidig som en stadig økende del av verdens befolkning eier en smarttelefon, dokumenteteres alvorlige menneskerettighetsbrudd knyttet til utvinning av mineralene som brukes i batterier, spesielt i Den demokratiske republikken Kongo. Videre er det store miljørelaterte bærekraftsutfordringer knyttet til mineral-leverandørkjeder (Seuer og Seuring, 2019). I denne oppgaven undersøkes Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, Dell og HPs bærekraftsrapporter fra 2019 for å gi et overblikk over hvordan de største forbrukerelektronikk-selskapene rapporterer om styring av deres leverandørkjeder for å sikre bærekraft. Ved å ta i bruk Seuring og Müller (2008) rammeverk for SSCM kartlegger oppgaven den nåværende uttalte situasjonen for bærekraft i leverandørkjeden i forbrukerlektronikk-sektoren. Resultater av studien viser at selskapene rapporterer i stor grad om betydningen av overholdelse av adferdskoder (code-of-conducts) eller andre gitte kriterier. Revisjon og overvåkning brukes for å sikre samsvar med koder og kriterier, for å øke prestasjon i leverandørkjedene. Videre tyder studien på at økonomisk, sosial og miljømessig risiko i selskapenes leverandørkjeder har ført til at de største forbrukerelektronikk-selskapene vektlegger bærekraft også i sine leverandørkjeder.
dc.description.abstractConsumer electronics supply chains are characterized by complexity and their global nature. Globalization has led to consumer electronics largely being produced in low-wage countries, and many of of the raw materials used in electronics products, such as cobalt, gold and tin, are extracted in conflict-ridden regions. At the same time as an ever-increasing part of the world's population owns a smartphone, serious human rights violations related to the extraction of the minerals used in batteries are documented, especially in the Democratic Republic of Congo. Furthermore, there are major environmental-related sustainability challenges associated with mineral supply chains (Seuer and Seuring, 2019). This research examines Apple, Samsung, Huawei, Lenovo, Dell, and HP's sustainability reports from 2019 to provide an overview of how the largest consumer electronics companies report on managing their supply chains to ensure sustainability. Using the Seuring and Müller (2008) framework for SSCM, the thesis maps the current situation for sustainability in the supply chain in the consumer electronics sector. Results of the study show that the companies report to a large extent on the importance of compliance with codes of conduct or other given criteria. Auditing and monitoring are used to ensure compliance with codes and criteria, to increase performance in the supply chains. Furthermore, the study indicates that economic, social and environmental risk in the companies' supply chains has led the largest consumer electronics companies to also emphasize sustainability in their supply chains.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBærekraft i leverandørkjeden: Konseptet «Sustainable Supply Chain Management» i forbrukerelektronikk-sektoren
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [872]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Show simple item record