Show simple item record

dc.contributor.advisorHeskestad, Terje
dc.contributor.authorHeskja, Anders Øksnevad
dc.date.accessioned2021-09-29T16:29:24Z
dc.date.available2021-09-29T16:29:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:82499923:17828612
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786296
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOppgavens formål er å undersøke hvordan innføringen av IFRS 16 påvirker regnskapskvaliteten. Dette er gjort ved å gjennomføre dybdeintervju med ulike interessenter av regnskapet. Utredningen er nyskapende ved at det ikke er foretatt tidligere forskning på hvordan innføring av IFRS 16 av påvirket regnskapskvaliteten for norske brukere. Tidligere forskning er begrenset til før – og rett etter – innføringen, slik at dette undersøkte hvordan man forventet innføringen ville påvirke brukere og kvaliteten på regnskapet. Derfor nå, som dette er andre året, med standarden er det på tide med en grundig undersøkelsen på hvordan regnskapskvaliteten er påvirket som følge av innføringen. Oppgaven starter med en redegjørelse av valgt problemstillingen og deretter gis det begrunnelse for valg av forskningsmetode som er benyttet for å besvare problemstillingen. I kapittel 3 presenteres regnskapskvalitet, som i dennes utredningen måles etter overensstemmelse med kvalitetskravene i det konseptuelle rammeverket og fravær av opportunistisk regnskapsføring med hensikt å mislede bruker. Videre presenteres standarden for regnskapsføringen av leieavtaler, IFRS 16. Det største forskjellen fra tidligere standard er at alle leieavtaler nå skal balanseføres, men noen unntak. Endringen innebærer at regnskapsprodusentene innregner en eiendel og en forpliktelse i balansen, og at leiekostnaden resultatføres fordelt på et avskrivnings- og et renteelement.. Utrednings funn indikere at brukeren opplever økt regnskapskvalitet som følge av innføringen av IFRS 16. Dette skyldes at regnskapsføring nå oppleves som mer i overensstemmelse med kvalitetskravene i det konseptuelle rammeverket. Blant kvalitetskravene som er mest påvirket er tro gjengivelse og sammenlignbarhet. Tro gjengivelse er forbedret ettersom brukerne opplever et mer fullstendig regnskap, som følge av at samtlige leieavtaler skal innregnes, med noen unntak. Videre viser undersøkelser at antall struktureringsmuligheter for å unngå standarden er redusert. Men at det fortsatt finnes muligheter for opportunistisk regnskapsføring. En av svakhetene med standarder er blant annet behandlingen av variable leiebetaling og utskillelse av leie – og tjenestekomponenter fra leiekontraktene. Undersøkelsen funn indikere likevel at flere av unntakene ikke er like store problem for brukerne i praksis, som det var forventet før innføring av standarden.
dc.description.abstractThe purpose of the thesis is to examine how the introduction of IFRS 16 affects the quality of accounting. This is done by conducting in-depth interviews with various stakeholders of the financial statements. The report is innovative in that no previous research has been conducted on how the introduction of IFRS 16 affected the quality of accounting for Norwegian users. Previous research is limited to before - and immediately after - the introduction, so this examined how the introduction was expected to affect users and the quality of the accounts. Therefore, now that this is the second year, with the standard, it is time for a thorough examination of how accounting quality is affected as a result of the introduction. The thesis starts with an assessment of the research question and then justifies the choice of research method that has been used to answer the thesis statemen. Chapter 3 presents accounting quality, which in its thesis is measured in accordance with the qualitative characteristics in the conceptual framework and the absence of earnings managements with the intention of misleading the user. Furthermore, the standard for accounting for leases is presented, IFRS 16. The biggest difference from the previous standard is that all leases must now be capitalized, with some exceptions. The change means that the accounting producers recognize an asset and a liability on the balance sheet, and that the rental cost associated the lease is recognized in the income statement divided into a depreciation and an interest cost. Study findings indicate that the user experiences increased accounting quality as a result of the introduction of IFRS 16. This is due to the fact that accounting is now perceived as more in accordance with the qualitative characteristics in the conceptual framework. Among the quality requirements that are most affected are faithful reproduction and comparability. Faithful reproduction is improved as users experience a more complete financial statement, as a result of all leases being recognized, with some exceptions. Furthermore, the thesis finds that the number of structuring options to avoid the standard has been reduced. But that there are still opportunities of earnings management. One of the weaknesses with standards is, among other things, the treatment of variable rent payments and the separation of rental and service components from the leases. The survey findings nevertheless indicate that several of the exceptions are not as big a problem for the users in practice, as was expected before the introduction of the standard.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleIFRS 16's påvirkning på regnskapskvaliteten
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record