Show simple item record

dc.contributor.advisorKroken, I. Kim
dc.contributor.authorSkarholm, Britt Randi
dc.date.accessioned2022-07-27T15:51:26Z
dc.date.available2022-07-27T15:51:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:111953751:46692012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3008862
dc.description.abstractBakgrunn: Sosialt arbeid sitt formål er å redusere og forebygge sosiale problemer, og sosionomens teoretiske kunnskapsbase er satt sammen for å oppfylle nettopp dette formålet, men i forskningskritikken mangler sosialarbeider både kompetanse og kunnskap. Utfordringen som sosialarbeider kan møte på i sitt mandatet er at det ikke tas høyde for profesjonsfaglige ulikheter gjennom formålsbeskrivelsen til sosialt arbeid. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke elementer fra sosialt arbeid sitt teori grunnlag kan bidra til å styrke sosialarbeiders utvikling av en sterk profesjonsidentitet. Metode: Litteraturstudie med en tematisk analyse. Resultat: En tematisk analyseprosess resulterte i oppgavens fire hovedkategorier som presenterer ulike måter sosialfaglig kunnskap kan styrke sosialarbeiders utviklingen av sin profesjonsidentitet. Konklusjon: For å yte fagfeltet, sosialt arbeid en rettferdig karakter må man se på sosialt arbeid som en prosess mellom ulike dimensjoner. Ettersom sosialarbeideren representerer et normativt og regulert system, vil det kunne oppstå mange ubehagelige situasjoner i fagets komplekse spenningsfelt. Dette vil også kunne føre til at sosialarbeideren opplever "å stå mellom barken og veden". Belastningen av å jobbe på tvers av faglige og etiske verdier vil også kunne være nok til at sosialarbeideren velger å finne seg en annen plass å jobbe. Selv om det ikke alltid er like tydelig hvor det sosiale arbeidet befinner seg, er ofte fagkritikken mot sosialarbeideren og det sosiale arbeidet tydelig, samtidig som det påpekes at det trengs mer forskning. Skal sosialarbeideren kunne utvikling en styrket profesjonsidentitet må dette skje ved å stille seg åpen, nysgjerrig og spørrende når det kommer kritikk. Fordi ved å bruke kritikken som informasjon, kan fagkritikk bli verdifull historisk kunnskap. Gjør vi ikke det, vil vi kunne se at historien gjentar seg.
dc.description.abstractBackground: The purpose of social work is to reduce and prevent social problems, and the social worker’s theoretical knowledge is put together to fulfil this purpose. Whoever, in research criticism the socialworker is lacking both competence and knowledge. The challenge that socialworkers may face in their mandate is that professional inequalities are not taken into account through the description of what social work is. Aim to study: The purpose of the thesis is to shed light on the socialworkers university theoretical background and how it can contribute to strengthening the socialworkers development of a strong professional identity. Method: Literature study with a thematic analysis. Results: A thematic analysis process resulted in the four main categories in what different ways social science theory can strengthen the development of socialworkers professional identity. Conclusion: In order to provide social work a fair character one must be able to see social work as a process between different dimensions. When the socialworker represents a normative and regulated system, many unpleasant situations may arise in a complex field, this may cause the socialworker to experience the feeling being stuck between the bark and the wood. The burden of working across professional and ethical values may also lead to the social worker choosing a different place to work because they will have had enough. Although it is not always clear where the social part of the social work is located, the criticism of the socialworker and social work is often clear and evident, because it is always pointed out that more research is needed. The socialworker will be able to develop a strengthened professional identity by standing open, curious and inquisitive when criticism is served, using the criticism as information about what others see, and let professional criticism become valuable historical knowledge. If we don’t do this, we’ll only see history repeat itself.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan kan sosialfaglig teori brukes for å utvikle og styrke sosialarbeideren profesjonsidentitet?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record